KONTAKT

jan.maly@ujep.cz

Researcher ID: B-6434-2011

Scopus Author ID: 36995448100

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Maly3

 

POZICE

Vedoucí Katedry biologie PřF UJEP (od r. 2011)

Vedoucí biotechnologické sekce KBI, PřF UJEP (od r. 2011)

 

VZDĚLÁNÍ

Ph.D / 2005 - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Doktorské studium oboru Fyziologie a imunologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř optické mikroskopie

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Laboratoř tkáňových kultur

Laboratoř nanobiotechnologie

Laboratoř mikrotechnologií

Laboratoř mikroabrazivního obrábění

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Vedoucí Oddělení biotechnologií KBi PřF UJEP, zodpovědnost za výzkumnou náplň a rozvoj oddělení, řešitel a spoluřešitel řady výzkumných projektů zaměřených na problematiku využití dendrimerů pro biomedicínské aplikace, vývoj biosensorů pro environmentální a lékařskou diagnostiku, vývoj nanovlákenných materiálů pro medicínské aplikace.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY A OSTATNÍ AKTIVITY

Výuka (2018):

Bioanalytické metody

Nanobiotechnologie

Nanomateriály a jejich charakterizace

Ostatní aktivity:

Několik let byl členem AS PřF, školitel 6 doktorandů, školitel řady bakalářských a diplomových prací, příprava akreditačních materiálů studijního programu Biologie (2012, 2014, 2016).

 

ROZVOJOVÉ A PROJEKTOVÉ AKTIVITY

VaV projekty – 2 projekty GAČR (řešitel), 2 projekty GAČR (spoluřešitel), 2 projekty GAČR (člen týmu), 1 projekt MZD (spoluřešitel), 1 projekt TAČR GAMA (řešitel), 1 projekt TAČR ZETA (navrhovatel, mentor), 1 projekt MŠMT „Výzkumné infrastruktury“ (člen týmu), 1 projekt MPO (spoluřešitel), 1 projekt GAAVČR (spoluřešitel), 1 projekt MŠMT-COST (člen týmu), 1 projekt MŠMT-bilaterální spolupráce (řešitel), několik projektů OPVK a FRVŠ (v pozici řešitele a spoluřešitele)

Příprava a řešení několika strategických investičních a vědeckých rozvojových projektů OPVVV (vše 2017-2022): U21 – Univerzita 21. století (U21); Centrum biologických a environmentálních oborů (CBEO); Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L. (STUVIN); U21 - Kvalitní infrastruktura (U21-KI); Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L (INVUST);   Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (ProNanoEnviCZ); UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů.