Jednooborové bakalářské studium je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie a dosažením vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře.

Charakteristika studia

Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky pro pracovní pozice, kde se vyžaduje erudice v biologických vědách.
Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách (biologie rostlin, biologie živočichů a člověka, obecná a molekulární biologie), které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných předmětech, případně v dalších výběrových kurzech.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oboru biologie odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia. Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, tj. například jako samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení, odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.) nebo výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu mohou být přijati pouze osoby s úplným středoškolským vzděláním (maturita), které vyhoví podmínkám přijímacího řízení (písemná zkouška z biologie). Přijímací zkouška vychází z rozsahu středoškolských učebních osnov (Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia) a je rozšířena o všeobecný přehled z aktuální problematiky oboru.