Jednooborové bakalářské studium je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie a dosažením vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře.

Charakteristika studia

Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky pro pracovní pozice, kde se vyžaduje erudice v biologických vědách. 
Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách (biologie rostlin, biologie živočichů a člověka, obecná a molekulární biologie), které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných předmětech, případně v dalších výběrových kurzech.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oboru biologie odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia. Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, tj. například jako samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení, odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.) nebo výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).

Podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu mohou být přijati pouze osoby s úplným středoškolským vzděláním (maturita), které vyhoví podmínkám přijímacího řízení (písemná zkouška z biologie). Přijímací zkouška vychází z rozsahu středoškolských učebních osnov (Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia) a je rozšířena o všeobecný přehled z aktuální problematiky oboru.

Specifika kombinovaného studia

Kombinované studium probíhá formou konzultací a je samozřejmě náročné na samostudium. Z tohoto důvodu chceme vycházet maximálně vstříc např. při plánování osobních i elektronických konzultací. Výuka jednotlivých předmětů je soustředěna do bloků, kde vyučující shrne formou přednášky obsah předmětu, případně zařadí semináře pro jednotlivá témata v rámci předmětu, které je vhodné a potřebné prakticky procvičit. Výuka bude probíhat z větší části v hlavním sídle katedry biologie v ul. Za Válcovnou 8 – městská část Předlice, dále pak v hlavní budově Přírodovědecké fakulty (ul. České mládeže 8). O místě konání jednotlivých konzultací (pokud se bude lišit od oficiálního rozpisu konzultací), případně o jakýchkoliv změnách v průběhu semestru jsou studenti předem informováni, a to prostřednictvím internetu (na stránkách katedry biologie pro studenty - https://moodle.biology.ujep.cz). Na tomto odkazu v aplikaci Moodle jsou kromě studijních opor i další výukové materiály vypracované speciálně pro potřebu studentů a zařazené v jednotlivých kategoriích kurzů. Specifikem tohoto typu studia je, že posluchači jsou zaměstnaní a odborně naprosto odlišně zaměřeni. Je proto možné, že pro svoji vlastní práci budete potřebovat získat vědomosti či laboratorní praxi, které nejsou v nabídce povinných předmětů. Rádi bychom Vás upozornili, že máte možnost ovlivnit tzv. výběrové kurzy, které můžeme ve vyšších ročnících studia zařadit a na které se můžete přihlásit a být tak spolutvůrci náplně Vašeho studia.

Kromě vypsaných sobotních konzultací mohou studenti kdykoliv po předešlé domluvě absolvovat výuku společně se studenty prezenčního studia – pokud jim to čas a povinnosti dovolí.  Jsme si vědomi toho, jak náročný je tento typ studia časově – především pro studenty ze vzdálených míst, a proto necháváme plně na vlastním uvážení a zhodnocení vlastních schopností a vědomostí, v jakém rozsahu bude student konzultace navštěvovat.