Magisterské jednooborové studium v prezenční formě je určeno zájemcům, kteří dosáhli bakalářského vzdělání v oboru Biologie na katedře biologie PřF UJEP, popř. na kterékoliv jiné vysoké škole přírodovědného zaměření v ČR nebo v SR a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci v oboru Biologie dosažením vysokoškolského vzdělání na magisterské úrovni.

Charakteristika studia

Studium je určeno studentům, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti systematické biologie, přičemž jsou schopni využívat moderní molekulárně-biologické, bioanalytické popř. mikroskopické přístupy při studiu variability organismů a zároveň jsou schopni konfrontovat poznatky o morfologii, stavbě a fyziologii organismů s projevy jejich chování a jejich ekologickými nároky. Tomuto zaměření je uzpůsoben studijní plán navazujícího studia Biologie.

Personální zajištěni výuky

Výuka v povinných a povinně volitelných předmětech studijního plánu je personálně zajištěna jak pracovníky z katedry biologie PřF UJEP, tak z jiných pracovišť UJEP (PřF a FŽP UJEP). Jsou to profesoři, docenti a mladší pracovníci před habilitací, kteří publikují v dané oblasti. Výuku předmětů zajišťují také odborníci několika výzkumných ústavů a odborných pracovišť:

 • Mikrobiologický ústav AVČR
 • Fyziologický ústav AVČR
 • Ústav experimentální botaniky AVČR
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i.
 • Masarykova nemocnice v Ústí n.L. o.z.

kteří zpravidla již delší dobu spolupracují s pracovníky Katedry biologie PřF UJEP na řešení výzkumných projektů, či jsou v některých případech spoluautory publikačních výstupů členů katedry.

Studenti tak získají možnost výběru z řady prakticky zaměřených kurzů a atraktivních témat diplomových prací, které mohou provádět jak na pracovišti katedry biologie, tak v laboratořích spolupracujících ústavů. Kontakt studentů s výzkumným prostředím a jejich časné zapojení do řešení výzkumných úkolů katedry a spolupracujících pracovišť může mít významný vliv na jejich další profesní orientaci a podpoření zájmu o další vzdělávání formou doktorského studia.

Materiální zajištěni výuky

Laboratorní výuka je zajištěna převážně v laboratořích katedry biologie a dalších pracovištích PřF UJEP, částečně i na výzkumných pracovištích AV ČR.

Na katedře je k dispozici kompletně vybavené laboratoře:

 • elektronové mikroskopie
 • mikroskopie atomárních sil
 • optické a fluorescenční mikroskopie
 • buněčné a molekulární biologie
 • nanobiotechnologie
 • mikrofluidní analýzy
 • Observer pro etologická pozorování

  Podrobnosti k laboratořím je možné nalézt také zde.

  Katedra biologie dále disponuje vlastními výukovými prostory v rozsáhlém areálu s nově budovaným botanickým naučným parkem a zcela novými expozičními skleníky. Pro výuku se nám podařilo získat rozsáhlou entomologickou a malakozoologickou sbírku. Na základě smlouvy mezi Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem a Přírodovědeckou fakultou UJEP mají studenti katedry biologie volný přístup do zoologické zahrady, řeší zde diplomové práce a probíhá zde také část výuky. Praktická terénní výuka zoologických a botanických předmětů je rovněž podpořena dostupností unikátních botanických a zoologických lokalit Ústecka.

  Obsah studijního plánu
  Studijní plán je tvořen celkem 21 povinnými (11 z nich je zakončeno zkouškou) a 13 povinně volitelnými předměty (z nichž 5 je zakončeno zkouškou).

  Zastoupeny jsou předměty rozšiřující znalosti studentů načerpané v průběhu bakalářského studia a to jak v oblasti zoologie:

  • Mammalogie
  • Ornitologie
  • Biologie členovců
  • Biologie parazitů

  tak i botaniky a mikrobiologie:

  • Mykologie
  • Algologie
  • Geobotanika
  • Biologie půdních mikroorganismů

  Poznatky ze zoologie jsou dále dány do kontextu s projevy chování živočichů:

  • Neuroetologie
  • Sociobiologie
  • Vybrané kapitoly z etologie bezobratlých

  a ekologickými souvislostmi:

  • Ekofyziologie
  • Ekologie a vývoj kulturní krajiny

  Zvláštní pozornost je rovněž věnována oblasti aplikované etologie, kde spatřujeme její výrazný potenciál:

  • Aplikovaná etologie
  • Domestikace, příroda a kultura
  • Základy etologie člověka a evoluční psychologie

  Zařazeny jsou zároveň předměty metodologického charakteru:

  • Výzkum obratlovců v praxi
  • Terénní metody studia populací a společenstev

  Toto pojetí studia je přínosem pro studenty, kteří se budou denně stýkat v rámci své budoucí profese s problematikou chování živočichů (ochrana živočichů, chov) i pro zájemce, kteří v rámci své profese budou zprostředkovávat poznatky jiným (výuka, vzdělávání, poradny). Komplexní pojetí (například s přesahem do uspořádání krajiny i půdních systémů) spolu se získanou schopností orientovat se v odborných studiích a vědomí návaznosti jednotlivých oborů umožní zájemcům například z řad budoucích pracovníků státní správy vyhnout se chybám kvůli jednostrannému přístupu (např. ochrana místa úkrytu bez ochrany blízkých potravních zdrojů apod.) a rovněž usnadní studentům spolupráci s odborníky z jiných oblastí a tím zvýší jejich odbornou kvalitu i možnosti profesního uplatnění.

  Skladba dalších předmětů studijního plánu vychází zejména z faktu, že v současné době dochází k těsnému sepjetí klasických taxonomických disciplín a moderních přístupů zejména s ohledem na rychlý rozvoj molekulárně-biologických technik při studiu a klasifikaci organismů. Zároveň s pokrokem v oblasti biotechnologií a jejím pronikáním do běžné praxe vystávají zcela nové otázky, zpětně ovlivňujících i přístupy klasických oborů. Z těchto důvodů jsou do studijního plánu zařazeny předměty prohlubující znalosti z fyziologie a molekulární biologie rostlinné a živočišné buňky:

  • Fyziologie a molekulární biologie živočišné buňky
  • Fyziologie a molekulární biologie rostlinné buňky
  • Úvod do genomiky a proteomiky

  moderních přístupů v molekulárně-biologických metodách:

  • Metody molekulární biologie
  • Cytogenetika
  • Využití molekulárně genetických metod při studiu mikrobiálních společenstev

  biotechnologie:

  • Biotechnologie rostlin
  • Biotechnologie řas
  • Explantátové kultury rostlin

  a základů pokročilých bioanalytických a mikroskopických technik:

  • Bioanalytické metody
  • Elektronová mikroskopie

  Zastoupení těchto předmětů ve studijním plánu tak může být přínosem především pro studenty, preferující experimentálně zaměřenou práci v laboratořích s výzkumným zaměřením, v provozních bioanalytických laboratořích či ve firmách se zaměřením na výzkum, produkci či komerční činnost. Mimo oborově zaměřené předměty je student zároveň veden k základním dovednostem v oblasti získávání, zpracování a prezentace odborných a vědeckých informací, metodice vědecké práce, ochraně duševního vlastnictví a autorských práv:

  • Vědecká komunikace v biologii
  • Diplomový seminář

  Zároveň se předpokládá soustavná práce na diplomové práci studenta již od začátku LS 1. ročníku studia:

  • předmět Diplomová práce I-III.