Magisterské jednooborové studium v prezenční formě je určeno zájemcům, kteří dosáhli bakalářského vzdělání v oboru Biologie na katedře biologie PřF UJEP, popř. na kterékoliv jiné vysoké škole přírodovědného zaměření v ČR nebo v SR a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci v oboru Biologie dosažením vysokoškolského vzdělání na magisterské úrovni.

Cíle studia ve studijním programu
Navazující magisterský studijní program Biologie navazuje na bakalářský studijní program Biologie realizovaný na PřF UJEP a je rovněž otevřen pro studenty jiných vysokých škol s dokončeným bakalářským vzděláním ve studijním programu Biologie či v příbuzných studijních programech. Jedná se o tzv. akademicky zaměřený program a po jeho absolvování má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v programu Biologie či v programu jemu blízkém na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Jedním z důležitých obecných cílů/poslání tohoto akademického studijního programu je přispět ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných absolventů v ústeckém regionu, který je v tomto ohledu trvale nedostačující. Navazující magisterský studijní program Biologie je koncipován jako studijní program se dvěma specializacemi při zachování převažující společné části studia společné oběma studijním plánům/specializacím. Toto pojetí umožňuje dosáhnout vyšší míru specializace ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které jsou nutné pro výkon typově odlišných pracovních činností a zaměstnání, a přitom není možné či účelné je dosáhnout v jednom studijním plánu prostou volbou povinně volitelných předmětů. Cíle studia je tedy možné rozdělit na obecné, resp. společné oběma specializacím, a specifické pro jednotlivé specializace.

Obecné cíle studia
Studium dále rozvíjí a navazuje na znalosti a dovednosti v obecně biologických oborech, získaných na bakalářském stupni studia. Jedná se zejména o znalosti a kompentence v oblasti zoologie, botaniky a mikrobiologie odpovídající magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání. Studentům je poskytnut dostatečný prostor pro získání povědomí o současných trendech vývoje biologických oborů, zejména s ohledem na problematiku biotechnologií a jejich pronikání do různorodých oblastí. Jsou nastíněna pozitiva i rizika těchto přístupů a jejich možný dopad na společnost a ŽP. Důležitým cílem je rovněž získat dostatečnou erudici v metodologických postupech využívaných v moderní biologii. Studenti jsou vedeni ke schopnostem využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí, samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací, komunikovat s odborníky z různých oborů, využívat znalostí oboru ve vzdělávacích a osvětových akcích, být v kontaktu s praxí ve studovaném oboru. Jsou rozvíjeny znalosti a schopnosti plánování experimentů, jejich vyhodnocování, statistického zpracování a prezentace do různých forem odborných zpráv. V rámci studia absolvuje student třítýdenní praxi.

1) Specifické cíle studia ve specializaci „Biologie se zaměřením na aplikovanou biologii a ekologii“
Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti aplikované biologie a ekologie. Nad rámec obecných cílů studia dále rozvíjí specifické znalosti z vybraných oblastí botaniky, zoologie, ekologie, etologie a ochrany biodiverzity. Student získá kompetence provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Studium poskytne informace o aktuální problematice ochrany ŽP a biodiverzity a souvisejících etických/společenských/právních otázkách. Tato specializace je rovněž zacílena na získání zkušeností v metodách terénní výzkumné práce, v metodách analýzy chování živočichů v přirozeném a umělém prostředí. Vede k získání znalostí z aplikované ekologie, biomonitoringu a ochrany přírody a krajiny. Student bude rovněž připraven na uplatnění v profesích, kde se bude denně stýkat s problematikou biologie a chování živočichů (ochrana živočichů, chov) popř. tam, kde bude zprostředkovávat poznatky jiným (výuka, vzdělávání, poradny). Důležitý akcent je rovněž směrován na seznámení s problematikou ochrany ŽP a biodiverzity v antropogenně ovlivněných územích Ústeckého kraje.

2) Specifické cíle studia ve specializaci „Biologie se zaměřením na experimentální a buněčnou biologii“
Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti buněčné a experimentální biologie a mají zájem působit zejména v laboratorních provozech zabývajících se analýzou biologických vzorků nejrůznější povahy. Nad rámec obecných cílů studia tato specializace dále rozvíjí specifické znalosti a kompetence z vybraných oblastí molekulární biologie, biochemie a fyziologie buňky (živočišné, rostlinné, bakteriální) a nebuněčných organismů. Velká pozornost je věnována problematice rozvoje biotechnologií a jejich aplikaci v široké škále oborů. Jedním z hlavních cílů studia v této specializaci je dále získání znalostí a praktických dovedností v pokročilých mikroskopických, biofyzikálních, analytických, molekulárně biologických a genetických metod analýzy biologických vzorků, a to jak na pracovišti PřF UJEP, tak na externích pracovištích (např. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ústavy AVČR). Student bude rovněž schopen využívat ke své práci základní bioinformatické přístupy a databáze. Student získá znalosti a kompentence samostatně provádět a vyhodnocovat analýzu biologických vzorků, obsluhovat běžná i specializovaná laboratorní zařízení. Na základě studia odborné literatury bude schopen samostatně naplánovat způsob provedení analýzy, resp. experimentu, provede vyhodnocení a připraví odbornou zprávu. Bude schopen formulovat výzkumné hypotézy, navrhnout postup a provést jejich ověření s využitím dostupných laboratorních metod. Bude seznámen s problematikou řízení chodu laboratoře a dodržování stanovených norem a předpisů (včetně předpisů o nakládání s GMO, práce s pokusnými zvířaty atp.)

Profil absolventa studijního programu
1) Studijní plán „Biologie se zaměřením na aplikovanou biologii a ekologii“

zná a chápe:

 • má dostatečné odborné znalosti v zoologických, botanických a mikrobiologických oborech na úrovni magisterského studia biologie, které dále rozšiřují obecné znalosti z bakalářského studia (předměty: Biologie půdních mikroorganismů, Biologie členovců, Mykologie, Mammalogie, Praktická a aplikovaná mikrobiologie, Základy fytopatologie, Geobotanika, Ornitologie, Bryologie, Algologie, Fauna a flóra ČR)
 • má přehled v současných trendech rozvoje biologických disciplín (zejména biotechnologií) s možným dopadem na problematiku ochrany ŽP a biodiverzity (předměty: Environmentální biotechnologie, Biotechnologie rostlin)
 • dobře se orientuje v aktuální problematice ochrany ŽP a biodiverzity a v souvisejícíchetických/společenských/právních otázkách (předmět: Biologické principy ochrany přírody)
 • chápe principy metod terénní výzkumné práce (předměty: Výzkum obratlovců v praxi, Metody studia ekosystémů, Botanické a zoologické terénní cvičení)
 • disponuje poznatky o chování živočichů v přirozeném a umělém prostředí a zná metody analýzy jejich chování (předměty: Sociobiologie a behaviorální ekologie, Vybrané kapitoly z etologie bezobratlých, Domestikace a domestikanti, Biologie chování člověka)
 • disponuje znalostmi z oborů zabývajících se aplikovanou ekologií, biomonitoringem a ochranou přírody a krajiny (předměty: Ekologie a vývoj kulturní krajiny, Biodiverzita antropogenně ovlivněné krajiny, Ekotoxikologie, Bioindikátory)
 • zná principy statistického zpracování souborů dat v biologii (předmět: Pokročilé statistické metody pro biology)
 • zná principy konkrétních forem odborné komunikace, zpracování odborných výstupů, zpráv a prezentací

dovede:

 • samostatně využívat znalostí z oblasti zoologie, botaniky a mikrobiologie a dále je rozvíjet v závislosti na povaze budoucího zaměstnání
 • provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat
 • využívat znalostí z oblasti problematiky ochrany ŽP v rozhodovacích procesech
 • analyzovat chování živočichů v přirozeném a umělém prostředí a vyvozovat závěry s praktickým odpadem např. na podmínky chovu
 • analyzovat rizika a vhodnost zásahů spojených s různými přístupy ochrany ŽP a obnovy biodiverzity na antropogenně ovlivněných územích
 • komunikovat s odborníky z různých oborů, pracovat v týmu odborníků 
 • využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí
 • využívat znalostí oboru ve vzdělávacích a osvětových akcích
 • samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací

Uplatnění absolventa:
(a)    odborný pracovník ve sféře veřejné správy a resortních institucích (specializovaní pracovníci v Agentuře ochrany přírody a krajiny, v orgánech správy národních parků a CHKO, v biologických ústavech i resortních ústavech zemědělského, lesnického a vodohospodářského výzkumu)
(b)    odborný pracovník v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách
(c)    odborný pracovník ve vzdělávacích institucích (centrech a střediscích ekologické výchovy, specializované poradny a vzdělávací střediska)
(d)    odborný pracovník v zařízeních zaměřených na ochranu a chov živočichů (např. stanice pro hendikepovaná zvířata atp.)
(e)    v soukromém sektoru zabývajícím se revitalizačními zásahy, chovatelstvím, ekologií atp.
(f)    v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum)
(g)    absolvent má dostatečné předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech

2) Studijní plán „Biologie se zaměřením na experimentální a buněčnou biologii“
zná a chápe:

 • má dostatečné odborné znalosti v zoologických, botanických a mikrobiologických oborech na úrovni magisterského studia biologie, které dále rozšiřují obecné znalosti z bakalářského studia (předměty: Biologie půdních mikroorganismů, Biologie členovců, Mykologie, Mammalogie, Praktická a aplikovaná mikrobiologie)
 • disponuje hlubšími znalostmi z vybraných oblasti molekulární biologie, biochemie a fyziologie buňky a nebuněčných organismů (předměty: Fyziologie a molekulární biologie eukaryotní buňky I a II – živočišné buňky a rostlinné buňky, Pokroky v molekulární biologii bakterií a virů, Regulace a poruchy signálních drah živočišných buněk, Biochemie)
 • orientuje se v současných trendech rozvoje biologických disciplín s důrazem na biotechnologie (předměty: Environmental Biotechnology, Plant Biotechnology, Biotechnologie hub, Biotechnologie a biomateriály ve zdravotnictví)
 • disponuje znalostmi z oblasti moderních molekulárně-biologických a genetických metod a základů bioinformatiky (předměty: Úvod do genomiky a proteomiky, Využití molekulárně genetických metod při studiu mikrobiálních společenstev, Cytogenetika, Metody molekulární biologie, Základy genového inženýrství)
 • zná principy pokročilých mikroskopických, biofyzikálních, analytických a dalších laboratorních metod využívaných v experimentální biologii (předměty: Elektronová mikroskopie v biologii, Bioanalytické metody, Mammalian cell tissue culture techniques, Plant tissue cultures, Practical course in flow cytometry and cell sorting, Cvičení z experimentální biologie rostlin, Praktický kurz pokročilých mikroskopických metod, Practical course in modern biophysical techniques, Mikrofluidní systémy a biologická analýza)
 • zná principy statistického zpracování souborů dat v biologii (předmět: Pokročilé statistické metody pro biology)
 • zná principy konkrétních forem odborné komunikace, zpracování odborných výstupů, zpráv a prezentací
 • orientuje se v legislativě regulující nakládání s GMO, pokusnými zvířaty atp.

dovede:

 • samostatně využívat znalostí z oblasti zoologie, botaniky, mikrobiologie, buněčné a molekulární biologie, biotechnologie a metodologických předmětů a dále je rozvíjet v závislosti na povaze budoucího zaměstnání
 • samostatně provádět a vyhodnocovat analýzu biologických vzorků využitím široké škály laboratorních postupů a technik
 • obsluhovat běžná i specializovaná laboratorní zařízení pro analýzu biologických vzorků
 • na základě studia odborné literatury je schopen samostatně naplánovat způsob provedení analýzy, resp. experimentu, provést vyhodnocení a připravit odbornou zprávu
 • formulovat výzkumné hypotézy, navrhnout postup a provést jejich ověření s využitím dostupných laboratorních metod
 • podílet se na řízení chodu laboratoře a dodržování stanovených norem a předpisů
 • komunikovat s odborníky z různých oborů, pracovat v týmu odborníků 
 • využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí
 • samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací

Uplatnění absolventa:
(a)    jako technik, laborant nebo odborný pracovník v laboratořích při zpracování a analýze biologického materiálu (mikrobiologické laboratoře; diagnostické laboratoře; laboratoře zabývající se analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půda) atd.)
(b)    jako technik, laborant nebo odborný pracovník ve státní správě (resortní ústavy; hygienické stanice a zdravotní ústavy; analytické, kontrolní a referenční laboratoře; forenzní laboratoře)
(c)    jako odborník v průmyslu (v potravinářském průmyslu při ověřování kvality potravin a surovin a jejich nezávadnosti, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, v biotechnologickém průmyslu atp.)
(d)    v privátních společnostech zabývajících se prodejem a distribucí laboratorního vybavení a bioreagencií
(e)    v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum, ústavy AVČR)
(f)    absolvent má dostatečné předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech

Lze očekávat, že uplatnění absolventů obou specializací bude v podmínkách Ústeckého kraje, dle dosavadních zkušenosti s akreditovaným studijním programem NMgr Biologie, velmi dobré. Studijní program plní důležitou roli z hlediska přípravy odborníků pro potřebu Ústeckého kraje, který dlouhodobě patří mezi regiony s nejnižším zastoupením vysokoškolsky vzdělané populace v ČR a trpí jejím vysokým odlivem do jiných krajů v rámci ČR i do blízkého saského příhraničí. Na území Ústeckého kraje není možnost absolvovat srovnatelně zaměřené vysokoškolské studium. Na základě dosavadních zkušeností a komunikace se studenty je toto studium atraktivní jak svým zaměřením, tak jeho realizací v ústeckém regionu, a to i pro nadané studenty, kteří by se zejména z ekonomických důvodů rozhodli nestudovat na jiných univerzitách.


Podmínky k přijetí ke studiu
Ke studiu mohou být přijati uchazeči s absolvovaným bakalářským studijním programem Biologie nebo příbuzným oborem. Podmínkou přijetí je splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru. V rámci přijímací zkoušky budou posuzovány znalosti z biologie v rozsahu vyučovaném v bakalářských studijních programech přírodovědného zaměření. Přijímací zkouška může být v odůvodněných případech rozhodnutím děkana prominuta.
 

Personální zajištěni výuky

Výuka v povinných a povinně volitelných předmětech studijního plánu je personálně zajištěna jak pracovníky z katedry biologie PřF UJEP, tak z jiných pracovišť UJEP (PřF a FŽP UJEP). Jsou to profesoři, docenti a mladší pracovníci před habilitací, kteří publikují v dané oblasti. Výuku předmětů zajišťují také odborníci několika výzkumných ústavů a odborných pracovišť:

 • Mikrobiologický ústav AVČR
 • Fyziologický ústav AVČR
 • Ústav experimentální botaniky AVČR
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i.
 • Masarykova nemocnice v Ústí n.L. o.z.

kteří zpravidla již delší dobu spolupracují s pracovníky Katedry biologie PřF UJEP na řešení výzkumných projektů, či jsou v některých případech spoluautory publikačních výstupů členů katedry.

Studenti tak získají možnost výběru z řady prakticky zaměřených kurzů a atraktivních témat diplomových prací, které mohou provádět jak na pracovišti katedry biologie, tak v laboratořích spolupracujících ústavů. Kontakt studentů s výzkumným prostředím a jejich časné zapojení do řešení výzkumných úkolů katedry a spolupracujících pracovišť může mít významný vliv na jejich další profesní orientaci a podpoření zájmu o další vzdělávání formou doktorského studia.

Materiální zajištěni výuky

Laboratorní výuka je zajištěna převážně v laboratořích katedry biologie a dalších pracovištích PřF UJEP, částečně i na výzkumných pracovištích AV ČR.

Na katedře je k dispozici kompletně vybavené laboratoře:

 • elektronové mikroskopie
 • mikroskopie atomárních sil
 • optické a fluorescenční mikroskopie
 • buněčné a molekulární biologie
 • nanobiotechnologie
 • mikrofluidní analýzy
 • Observer pro etologická pozorování

  Podrobnosti k laboratořím je možné nalézt také zde.

  Katedra biologie dále disponuje vlastními výukovými prostory v rozsáhlém areálu s nově budovaným botanickým naučným parkem a zcela novými expozičními skleníky. Pro výuku se nám podařilo získat rozsáhlou entomologickou a malakozoologickou sbírku. Praktická terénní výuka zoologických a botanických předmětů je rovněž podpořena dostupností unikátních botanických a zoologických lokalit Ústecka.