Dvouoborové bakalářské studium je určeno zájemcům, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie v kombinaci s druhým oborem dle vlastního výběru a dosáhnout tak vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře.

Charakteristika studia

Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných oborových předmětech, případně v dalších výběrových kurzech. Součástí studijního plánu jsou rovněž předměty společného základu a volitelný modul pedagogicko-psychologických předmětů.

Absolvent studia:

  • má dostatečné odborné znalosti v zoologických, botanických a mikrobiologických oborech na úrovni bakalářského studia biologie učitelského zaměření
  • má přehled v současných trendech rozvoje biologických disciplín
  • chápe principy metod terénní a laboratorní výzkumné práce
  • zná principy konkrétních forem odborné komunikace, zpracování odborných výstupů, zpráv a prezentací
  • získává základní teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro budoucí výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů
  • umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické problémy v rámci svého oboru, dokáže uplatňovat základní obecné didaktické vědomosti a dovednosti
  • umí jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce
  • má dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti
  • je připraven k dalšímu vzdělávání ve svém oboru a prohlubování svých pedagogických a didaktických kompetencí v rámci magisterského stupně studia

 

Podmínky k přijetí ke studiu

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním (studium zakončeno maturitou). Podmínkou přijetí je splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z biologie. V rámci přijímací zkoušky budou posuzovány znalosti z biologie v rozsahu vyučovaném na gymnáziích v ČR. Přijímací zkouška může být v odůvodněných případech rozhodnutím děkana prominuta.