Dvouoborové bakalářské studium je určeno zájemcům, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie v kombinaci s druhým oborem dle vlastního výběru a dosáhnout tak vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře.

Charakteristika studia

Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných oborových předmětech, případně v dalších výběrových kurzech. Součástí studijního plánu jsou rovněž předměty společného základu a volitelný modul pedagogicko-psychologických předmětů.

Obecný profil absolventa

Absolvent získá obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Je schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.), výchovně-vzdělávací mimoškolní zařízení (např. domy dětí a mládeže), botanické a zoologické zahrady a resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu. Jednou z cest pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících široký odborný základ z biologie, včetně možného studia učitelství biologie pro střední školy.