Magisterské dvouoborové studium je studium Učitelství biologie pro SŠ. Je primárně nabízeno absolventům bakalářského studia biologie s víceoborovým zaměřením (obory Biologie pro dvouoborové studium, Biologie pro víceoborové studium, Biologie a druhý obor aj.).

Charakteristika studia

Cílem studia je připravit učitele biologie pro školy střední, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v biologii a v druhém studovaném oboru.

Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru a oborové didaktiky a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.

Studium je koncipováno jako pregraduální část celoživotního vzdělávání. Předpokládá se, že znalosti a dovednosti, které student v magisterském stupni získá, si v rámci celoživotního vzdělávání dále doplní a prohloubí.

Uplatnění absolventa

Absolventi získávají kvalifikaci učitele biologie pro střední školy podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících. Podle § 8 odst. 1 písm. c) téhož zákona získávají též kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy. Absolventi se uplatní jako učitelé biologie na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol.

Profil absolventa

Absolvent získává kompetence učitele.  Jako takový je vybaven poznatky z oblasti biologie, didaktiky biologie a pedagogiky a psychologie, které je schopen aplikovat ve vyučování a v dalších profesních činnostech, které vykonává ve škole. Absolvent je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacího cíle. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. 

Podmínky přijetí ke studiu

Nutnými podmínkami pro přijetí je dosažení vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně příslušných oborů.