Magisterské dvouoborové studium je studium Učitelství biologie pro SŠ. Je primárně nabízeno absolventům bakalářského studia biologie s víceoborovým zaměřením (obory Biologie pro dvouoborové studium, Biologie pro víceoborové studium, Biologie a druhý obor aj.).

Charakteristika studia

Cílem studia je připravit učitele biologie pro školy střední, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v biologii a v druhém studovaném oboru.

Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru a oborové didaktiky a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.

Studium je koncipováno jako pregraduální část celoživotního vzdělávání. Předpokládá se, že znalosti a dovednosti, které student v magisterském stupni získá, si v rámci celoživotního vzdělávání dále doplní a prohloubí.

 

Uplatnění absolventa

Absolventi získávají kvalifikaci učitele biologie pro střední školy podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,  o pedagogických pracovnících. Podle § 8 odst. 1 písm. c) téhož zákona získávají též kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy. Absolventi se uplatní jako učitelé biologie na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol.

 

Profil absolventa studijního programu

 • prokazuje široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání, čímž získává ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů,
 • prokazuje porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů, je schopen sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti,
 • získává široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v oboru, má vědomosti a dovednosti z oblasti organizace práce, jednání s lidmi, dovede uplatňovat pedagogický takt při jednání s rodiči a sociálními partnery školy a zejména při výchovně vzdělávací práci s žáky, čímž vytváří příznivé psychosociální prostředí pro učení, 
 • umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické problémy v rámci svého oboru, dokáže uplatňovat obecné didaktické i speciální pedagogické vědomosti a dovednosti umožňující pracovat s žáky odlišného sociokulturního prostředí a s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • umí zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení žáků,
 • umí použít některé z výzkumných postupů v daném oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace, díky čemuž je schopen implementovat do reálného edukačního procesu moderní vyučovací trendy a strategie,
 • umí samostatně řešit náročné situace, je schopen řešit etické a legislativní problémy spojené se vzdělávacím procesem,
 • umí jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, 
 • je motivován k dalšímu vzdělávání ve svém oboru a prohlubování svých pedagogických kompetencí, 
 • umí diagnostikovat vědomosti a dovednosti žáků s ohledem na jejich individualitu a na vzdělávací a sociální kontext,
 • má schopnost pedagogického myšlení, rozumí základním pedagogickým problémům a uskutečňuje výchovná rozhodnutí včetně pedagogické a psychologické intervence,
 • dokáže rozvíjet kritické myšlení žáků a uplatňovat moderní metody ve výuce, je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se podmínkách,
 • je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacích cílů všeobecně vzdělávacího předmětu,
 • má dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti.


Podmínky k přijetí ke studiu
Ke studiu v uvedeném studijním programu může být přijat absolvent bakalářského studijního programu pro sdružené studium Biologie, nebo absolvent příbuzného studijního programu kteréhokoliv typu, který během tohoto svého předchozího studia získal minimálně:

 • 20 kreditů z předmětů učitelské propedeutiky,
 • 50 kreditů z oboru biologie,
 • 50 kreditů z druhého oboru studovaného ve sdruženém studiu,
 • 6 kreditů z praxe,
 • 3 kredity za přípravu závěrečné práce.

Nutnou podmínkou je rovněž doložení Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání učitele.


Absolvent příbuzného studijního programu kteréhokoliv typu, který během tohoto svého předchozího studia nezískal v některé z výše uvedených složek stanovený minimální počet kreditů, může tyto chybějící kredity nahradit kredity získanými za tuto složku v jiném studijním programu nebo programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou v České republice nebo v zahraničí. 


Splní-li stanovené podmínky větší počet uchazečů, než bude nejvyšší možný počet přijímaných, bude rozhodovat pořadí nejlepších sestavené podle podmínek přijímacího řízení schválených akademickým senátem.  


Jedná se o navazující magisterský studijní program, který předpokládá absolvování bakalářského studijního programu Biologie pro vzdělávání na PřF UJEP, popř. obdobného studijního programu na jakékoliv VŠ v ČR.