Podrobnosti k závěrečným pracím obhájeným po roce 2010 nejsou součástí webu katedry. Podrobné informace je možné vyhledat v informačním systému STAG (menu Kvalifikační práce). Ve STAGu je možné dohledat i informace k pracím uvedeným níže.

-------------------- rok 2010 --------------------

Socioantropometrické šetření u dětí základní školy
Mašínová Kateřina
ved. práce: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Floristický průzkum Starého Kolína
Pánková Irena
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Střevní parazité jako původci parazitóz u psů v Ústí nad Labem
Krönerová Blanka
ved. práce: Mgr. Karina Šondová, Ph.D.

Biologická determinace sexuální orientace
Duková Svatava
ved. práce: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Makromycety lokality Klánovický les
Sičák Erik
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Mechorosty na vybraných lokalitách na levém břehu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
Barcalová Milada, Bc.
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Mechorosty vrchu Růžák v Národním parku České Švýcarsko
Kolářová Martina
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Floristický výzkum na vrchu Hradiště
Trešlová Jana
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Mechorosty na vybraných lokalitách na pravém břehu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
Davídková Markéta
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Fytocenologický průzkum Klánovického lesa v katastru městské části Praha Klánovice
Peterka Štěpán
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

-------------------- rok 2009 --------------------

Biologie pavouka Tedia abdominalis (Araneae: Dysderidae)
Pekárková Lucie
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Výskyt parazitů člověka (humánní parazitózy) v oblasti severních Čech
Lancošová Marta
ved. práce: Mgr. Karina Šondová, Ph.D.

Vytvoření interaktivního atlasu pro výuku biologie na gymnáziu (houby, houbové organismy)
Beldová Marcela
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Sledování epifytických mechorostů v CHKO Český Ráj
Gráttová Eliška
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Vliv hypoxie na aktivitu gammaglutamyltranspeptidázy (GGT) v mozku laboratorních potkanů
Šmídl Milan
ved. práce: doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.

Příspěvek k poznání bryoflóry okolí obce Horní Vysoké na Úštěcku
Hergerová Klára
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Biosenzor pro detekci herbicidů na bázi izolovaného fotosystému II
Formanová Magda
ved. práce: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Lýkožrout smrkový-jeho bionomie a dopad na lesní porost národních parků v Čechách
Havlíčková Markéta
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Mechorosty vybraných lokalit v Českém středohoří
Lienertová Jana
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Biologie pavouka Pholcomma gibbum (Araneae: Theridiidae)
Titěrová Markéta
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

-------------------- rok 2008 --------------------

Mechorosty vybraných lokalit v jižní části Českého středohoří
Hovorková Hana
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Floristický výzkum okolí potoka Srpiny na Mostecku
Havlíková Renata
ved. práce: doc. RNDR. Karel Kubát, CSc.

Epigamní chování, péče o mláďata a postembryonální vývoj pavouků rodu Harpactea
Horejsková Michaela
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Studie morfologie snovacího ústrojí pavouků čeledi Dysderidae
Pečená Michaela
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Ptačí fauna Jarohněvického rybníku
Rážová Kateřina
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Somatický vývoj a životní styl dětí staršího školního věku
Petra Urbánková
ved. práce: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Psychohygienické aspekty výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ
Mašková Hana
ved. práce: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Naučná stezka kolem Červeného vrchu u Rousínova
Koudelková Hana
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Enzymová architektonika cévního aparátu mozkové tkáně
Koutná Ivana
ved. práce: Doc. MUDr. Vlad. Mareš, DrSc.

-------------------- rok 2007 --------------------

Polypodium vulgare agg. V severních Čechách
Byronová Petra
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Multimediální atlas nervové soustarvy pro výuku biologie
Holý Štěpán
ved. práce: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Projektové vyučování ve výuce přírodopisu
Krtička Michal
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Zpracování tématického celku "Nahosemenné rostliny pro výuku na SŠ"
Křížová Petra
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Vytvoření interaktivního atlasu kryptogam pro výuku biologie na gymnáziu
Macounová Michaela
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchami reprodukce
Misařová Petra
ved. práce: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Vytvoření interaktivního atlasu cévnatých rostlin pro výuku biologie
Müllerová Andrea
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Askomycety v Průčelské rokli a v údolí Němčického potoka
Tomešová Věra
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Vyzužití zahrady při katedře biologie PřF UJEP v Ústí nad Labem při výuce biologie a ke školním exkurzím
Mikesková Lucie
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Využití naučné stezky Oborou Hvězda pro komplexní přírodovědné exkurze
Novotná Magdaléna
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Výskyt Leucojum vernum na na Broumovsku a Ústecku
Rýdlová Daniela
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Elektrochemický imunosensor pro detekci cytokinů
Semerádtová Alena
ved. práce: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

-------------------- rok 2006 --------------------

Biologie a životní cyklus druhu N. flavescens.
Kateřina Řeháková
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Třídění odpadu jako jedno z témat environmentální výchovy na ZŠ.
Lenka Pokorná
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Aktuální stav rozšíření xerotermních játrovek v sz. Čechách.
Jana Fibigrová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Využití sol-gel metody pro imobilizaci fotosystému II.
Petra Šoltová
ved. práce: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Vytvoření atlasu a příručky kryptogam pro výuku na základní škole a gymnáziu.
Jana Sejkorová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Floristický výzkum odkaliště popílku Debrné u Trutnova
Miloš Vlášek
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Náplň volitelného předmětu Seminář z biologie na osmiletém gymnáziu.
Miroslav Král
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

-------------------- rok 2005 --------------------

Floristický průzkum Padrťských rybníků v Brdech.
Eva Žaludová
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Projektové vyučování v přírodopise.
Markéta Pešková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Motivační pracovní listy pro výuku přírodopisu.
Petra Hodačová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Mechorosty Pekelského údolí u Zahrádek.
Zuzana Procházková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Mechorosty vybraných lokalit v Jizerských horách.
Lenka Vršovská
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Využití skleníku katedry biologie PF UJEP v Ústí nad Labem při výuce biologie.
Kateřina Keslová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Oddělení Myxomycota-hlenky – možnosti jejich prezentace ve výuce přírodopisu a biologie.
Andrea Lásková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Ekosystém les ve výuce přírodopisu.
Alena Vinšová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Vznik, složení a využití nerostných surovin akumulačních teras řeky Labe na Mělnicku.
Petra Vašutová
ved. práce: RNDr.Vlastislav Vlačiha

Studium vzniku a rozšíření tvarů mezoreliéfu a mikroreliéfu skalních povrchů na území přírodní památky Borecké skály u Turnova.
Lukáš Brož
ved. práce: RNDr.Vlastislav Vlačiha

Snovací aktivita pavouka Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841) Araneae, Theridiidae: snovací orgán, sítě, lov potravy, stavba kokonu.
Lenka Hrubá
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Funkční a redukované kalamistrum kribelátních pavouků Araneae: Cribelatae.
Markéta Košťálová
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Ekologická výchova na základní škole.
Kateřina Brušáková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Floristické poměry Přešticka
Jan Rajčok
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

-------------------- rok 2004 --------------------

Naleziště achátů v Podkrkonoší, jejich vznik a využití.
Joanna Kondziolková
ved. práce: RNDr.Vlastislav Vlačiha

Využití standartního řasového biotestu k detekci vybraných druhů herbicidů a těžkých kovů.
Jitka Vinšová
ved. práce: Mgr. Jan Malý

Vliv těžkých kovů na fotosyntetický aparát sinic a řas.
Petra Patočková
ved. práce: Mgr. Jan Malý

Výskyt a biologie dravců a sov na území čtverců 5449 a 5450 v Českém středohoří.
Václava Vacková
ved. práce : Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Morfologie snovacího ústrojí pavouků čeledi Linyphiidae. Fylogenetická analýza snovacího aparátu Araneidea.
Ludmila Dudková
ved. práce : Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Využití metody fluorescence chlorofylu ke stanovení znečištění vod herbicidy a těžkými kovy.
Eva Kašíková
ved. práce: Mgr. Jan Malý

Aktivita gama glutamyltranspeptidázy v gliálních buňkách linie C6 a její intrapopulační variabilita.
Hana Beránková
ved. práce: Doc. MUDr. Vlad. Mareš, DrSc.

Floristický průzkum v západní části Dolního Poorličí.
Miloš Lammr
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Náměty na praktická cvičení z biologie člověka.
Martin Janega
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Epidemicko-geografická situace výskytu klíšťové encefalitidy na území bývalého okresu Ústí nad Labem.
Milan Adámek
ved. práce: Mgr. Kateřina Tarnopolská

Změny českých jmen cévnatých rostlin za posledních 150 let.
Lidmila Bartáková, Eva Kubů
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Houby a houbové organismy ve výuce na středních školách.
Markéta Fialová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Květena NPR Sedlov Českém středohoří.
Martina Ponocná
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Rozšíření vybraných invazních rostlin v CHKO České středohoří.
Jana Chrumková
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Zvlášť chráněné rostliny jižní části okresu Ústí nad Labem.
Jiřina Blažková
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae.
Alena Petáková
ved. práce: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Projektové vyučování v přírodopise.
Jana Vondrášková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Struktury horninových komplexů paleozoického stáří v oblasti Ještědského hřebenu.
Soňa Primásková
ved. práce: RNDr.Vlastislav Vlačiha

Floristický výzkum Chřibské a okolí.
Renata Procházková
ved. práce: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

-------------------- rok 2003 --------------------

Arachnofauna Cínoveckého rašeliniště (syn. rašeliniště "U Jezera")
Přemysl Lankaš
ved. práce : Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Květena údolí Bíliny mezi obcemi Rtyně a Koštov
Michaela Prokůpková
ved. práce: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Zvláště chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin v severozápadní části okr. Ústí nad Labem
Roman Kroufek
ved. práce: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Průzkum flóry v úseku Těchlovice – státní hranice.
Jan Kobr
ved. práce: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Mechorosty Lovoše a Opárenského údolí.
Michaela Hulínková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Biologická olympiáda kategorií C a D.
Michal Chalupný
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Didaktické zpracování tématu "Čištění odpadních vod"
Zuzana Coufalová
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Mechorosty Babiččina údolí.
Kateřina Pavlásková
ved. práce: RNDr. Lenka Němcová, CSc.