Přehled získaných grantů a grantů, na kterých pracovníci katedry aktívně spolupracovali.
(Granty za období 2000-2016, aktualizováno 14.1.2016)

2016-2022 MŠMT
Výzkumná infrastruktura: „Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)“, člen řešitelského týmu: Mgr. Jan Malý, Ph.D., Mgr. Marcel Štofik, Ph.D., Dominika Wróbel, Ph.D., Doc. Ing. Zdena Kolská, Ph.D.

2016-2018 GAČR 16-01845S
Partnerská soudržnost a hierarchický rozdíl mezi partnery Rešitel: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.

2015-2017 GAČR 15-05903S
Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami. Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2015 Inovační voucher ÚK 15/SML0933
„Technologie síťování nanovláken z chitosanu“. Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2013-2017 GAČR 13-06609S, P108
Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem. Člen řešitelského týmu Mgr. Jan Malý, Ph.D. a Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

2013-2015 GAČR 13-06989S, P106
Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury. Člen řešitelského týmu Mgr. Jan Malý, Ph.D. a Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

2013-2014 MŠMT - 7AMB13PL011
Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids, Mgr. Jan Malý, Ph.D

2012-2014 GAČR P407/12/P616
Evolučně psychologické aspekty hierarchického rozdílu mezi partnery. Řešitel: RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.

2012-2014 OPVK - CZ.1.07/2.3.00/30.0062
Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně, Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2012-2014 CZ.1.07/2.3.00/35.0044
Otevřená univerzita, otevřená věda. Klíčová aktivita: Realizace naučného botanického parku v areálu Katedry biologie PřF. Člen řešitelského týmu: RNDr. Lenka Němcová, CSc. a RNDr. Jan Ipser, CSc.

2012-2014 OPVK
„PARNET - partnerská síť". Člen řešitelského týmu Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2011-2014 TA01020592
Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. Člen řešitelského týmu: Mgr. M. Holec, Ph.D.

2010-2014 P 108/10/1106
Struktura a vlastnosti modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství. Spoluřešitel: Doc. Ing. Zdena Kolská, Ph.D.

2010-2013 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 09030456
Implementace soustavy Natura 2000 na území v péči AOPK ČR a jejich monitoring, B6 České středohoří. Řešitel: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

2010 -2013 Cíl 3
Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a v Sasku. Řešitel: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

2010-2012 OC10053, MŠMT-COST
Dendrimery v biomedicínských aplikacích. Spoluřešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2010-2012 OC10053, MŠMT-COST
Dendrimery v biomedicínských aplikacích. Řešitel: RNDr. Marek Malý, Ph.D. Spoluřešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2008-2010 GAČR 206/08/0378
Pavoučí hedvábí a jeho role při obalování kořisti. Řešitel: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

2007-2011 KAN 200520702
Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů. Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.  Spolupříjemci: BTU a MBU AVČR, Vidia, Proteix, SZU, BVT Tišnov

2007-2009 GAČR 203/07/P412
Nové detekční metody elektrochemických aptasensorů založených na redoxních reportérových molekulách. Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

2006-2008 GAČR - project No. 205/06/1236
Význam podmrzajících sutí jako přírodního observačního systému globální environmentální změny v krajině. Řešitel: M. Zacharda, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR. Spoluřešitel: RNDr. Lenka Němcová, CSc.

2004-2008 FT – TA/089, MPO
IBIS – Inteligentní biosenzorický systém pro detekci pesticidů a herbicidů v životním prostředí. Spoluřešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Řešitelské pracoviště: BVT Tišnov. Spoluřešitelské pracoviště: MBU AVČR, VUT Brno

2004-2006 GAČR 206/04/0455
Biologie pavouků Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877). Řešitel: Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

2004-2006 Grant města Ústí nad Labem
Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem veřejnosti.

2004 FRVŠ kategorie A
Laboratoř fyziologických a molekulárně-biologických disciplín s ohledem na využití spektroskopických metod. Řešitel: Mgr. Jan Malý

2003-2005 GAČR - project No. 522/03/0659
Improvement of photosynthetic biosensors and bioassays for routine detection of herbicide residues and risk assessment on non-target organisms. (principal investigator: Ing. Karel Klem, ZVÚ s.r.o Kroměříž, co-investigator: Jan Malý UJEP).

2003 FRVŠ kategorie F4a
Inovace praktických cvičení v předmětu Molekulární biologie. Řešitel: Mgr. Jan Malý.

2002 FRVŠ kategorie F4a
Zavedení volitelného předmětu: „Tvorba a využití multimediálních výukových pořadů s biologickou tematikou“. Řešitel: Mgr. Jan Malý.

2001-2004 - project no. QLRT-2000-01629
Assembly and Application of Photosystem II-based Biosensors for Large Scale Environmental Screening of Specific Herbicides and Heavy Metals – Biosensors for Effective Environmental Protection, EU Fifth Framework Programme, Key action 3: The Cell Factory; 3.2. Improving environmental sustainability; 3.2.2 Bioassays and biosensors (co-ordinator: Dr. M.T.Giardi), Jan Malý is a member of the collaborator group (MBU AVCR, UJEP).

2000-2002 - project No. 522/00/1274
Detection of the herbicide residues in soil using photosystem II based biosensor: perzistence and movement of herbicides (principal investigator Dr. J. Masojídek, CSc, MbU AV ČR Třeboň, colaborator Jan Maly).

2000-2002 - project No.103/00/0384
Interakce vodních cest a objektů na vodním toku s okolním prostředím. (principal investigator Broža V., co-investigator Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. Department of Biology UJEP).

1999-2001 - project No. 206/99/023
Biology of the spider Trogloneta granulum Simon, 1922 (Araneae: Symphytognathidae). (principal investigator: Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc Department of Biology UJEP).

1999-2001 - project No. 205/99/1307
Biogeografický význam podmrzajících sutí ve střední Evropě. (principal investigator Zacharda M., co-investigator: Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. Department of Biology UJEP)