Přehled řešených projektů na naší katedře
(Projekty za období 2013-2018, aktualizováno 17.10.2018)

MŠMT OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 „UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů“

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2018-2022

Objem finančních prostředků: 89 000 000 Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.

 

MŠMT OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678 „Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L“ (INVUST)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2018-2022

Objem finančních prostředků: 143 698 000Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD (řešitel na UJEP)

Anotace: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí N/L. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.

 

TAČR TJ01000077 „ZEBRACHIP - mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek.“

Číslo projektu: TJ01000077

Poskytovatel: TAČR

Doba řešení: 2018-2019

Objem finančních prostředků: 3 120 000Kč

Řešitel: Michaela Liegertová, PhD

Anotace: Předmětem řešení návrhu projektu je vývoj a testování mikrofluidního čipu pro automatizované in vivo studie účinků potenciálně farmakologicky účinných látek na embryích modelového organismu sladkovodní ryby Danio rerio. Projekt se zabývá návrhem, přípravou prototypů tohoto zařízení, testováním jeho funkčnosti při kultivaci rybích embryí a ověřením jeho parametrů pro testování modelových farmakologicky účinných látek.

 

MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 „Funkcionalizace nanovlákenné struktury“

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271

Doba řešení: 2018-2020

Objem finančních prostředků: 7 300 000 (dotace na UJEP cca 4 000 000 Kč)

Řešitel: Jan Malý, PhD (řešitel na UJEP)

Anotace: Projekt je zaměřen vývoj funkcionalizovaných materiálu vhodných pro krytí ran.  Materiály zajistí řízené uvolňování léčiv - analgetik, antibiotik, nebo aditivaci biologicky aktivních látek např. enzymů. Projekt navazuje na předchozí aktivity žadatele a spolupracující VaV organizace v oblasti vývoje materiálů na krytí ran. Projekt využívá nové postupy přípravy nanovlákenných struktur obsahujících modifikovaný chitosan. Tato technologie je předmětem patentu CZ 307059.

 

COST - Cancer nanomedicine - from the bench to the bedside (NANO2CLINIC) CA17140

The Action aims at developing and strengthening industry-academia relations with an ultimate goal: fostering the clinical translation of nanomedicine from bench to bedside. This will be achieved by creating the first, pan-European interdisciplinary network of representatives from academic institutions and small and medium enterprises including clinical research organizations (CROs) devoted to the development of nanosystems carrying anticancer drugs from their initial design, pre-clinical testing of efficacy, pharmacokinetics and toxicity to the preparation of detailed protocols needed for the first phase of their clinical studies. By promoting scientific exchanges, technological implementation and innovative solutions, the Action will provide a timely instrument to rationalize and focus research efforts at the EU level in dealing with the grand challenge of nanomedicine translation in cancer, one of the major and societal-burdening human pathologies. By virtue of its quality, the Action network will also generate research core teams of excellence for funding applications, patent filling and discovery of major scientific impact. The network will also be actively devoted to raising awareness on the high potential on nanomedicine through publications in international peer-reviewed journals, and presentations at open events.

More information: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17140?

 

MŠMT OPVVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495 „U21 - Kvalitní infrastruktura“ (U21-KI)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2017-2022

Objem finančních prostředků: 412 728 000kč

Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc (řešitel za PřF), Jan Malý, PhD (řešitel za KBI)

Anotace: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce" (U21).

 

GAČR 17-09946S „Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dynamika“

Číslo projektu: 17-09946S

Poskytovatel: GAČR

Doba řešení: 2017-2019

Objem finančních prostředků: 7 054 000kč

Řešitel: Doc. RNDr. Milan Gryndler, Csc.

 

MŠMT OPVVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495 „U21 - Centrum biologických a environmentálních oborů“ (CBEO)

Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2017-2019

Objem finančních prostředků: 53 286 000kč

Řešitel: Ing. Petr Lauterbach

Anotace: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro výuku biologických oborů, zaměřených zejména na aplikovanou biologii a ekologii výstavbou nové budovy, včetně výstavby skleníku a pořízení adekvátního přístrojového vybavení, s cílem plného začlenění všech těchto prvků do konceptu Botanického naučného parku, jakožto důležitého výukového centra botanických, zoologických a ekologických disciplín v regionu.

 

TAČR TG02010049 COMNID – dílčí projekt „DPK 2017/11 - Nanovlákenné materiály na bázi fotokroslinkovaného chitosanu pro funkční kryt ran“

Číslo projektu: TG02010049

Poskytovatel: TAČR

Doba řešení: 2017

Objem finančních prostředků: 750 000Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Předmětem řešení tohoto dílčího projektu je dopracování a ověření nové technologie přípravy fotokroslinkovatelného nanovlákenného materiálu z přírodního, biokompatibilního a biodegradabilního materiálu chitosanu. Nanovlákenná struktura vyrobená z modifikovaného chitosanu a následně stabilizovaná UV zářením bude využita pro výrobu zdravotnického prostředku, funkčního krytu ran. Tato nová technologie byla vyvinuta UJEP ve spolupráci s partnerem z komerčního sektoru a bude patentována.

 

MŠMT - Výzkumná infrastruktura: „Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)“

Číslo projektu:

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2016-2022

Řešitelé: Jan Malý, PhD, Dominika Wróbel, PhD, Marcel Štofik, PhD, doc. Ing. Zdena Kolská, PhD

 

MŠMT OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 „Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“ (Pro-NanoEnviCZ)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2016-2020

Objem finančních prostředků: 45 734 985Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD (řešitel na UJEP)

Anotace: Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající infrastruktury VI NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál VI a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

 

AZV 16-29738A „Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfluidic chip technology“

Číslo projektu: AZV 16-29738A

Doba řešení: 2016-2019

Objem finančních prostředků: 5 757 000 (celkem UJEP)

Řešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Circulating tumor cells (CTCs) represent one of the promising diagnostic targets in monitoring of lung adenocarcinoma progression and malignant transformation. Here we propose a microfluidic chip (MLC Chip) which will enable to isolate (count) population of CTCs from peripheral blood sample of histologically proved adenocarcinoma stage IIb-IV patients and to sort them on their respective phenotype (epithelial/mesenchymal) on the level of the individual cells with the possibility of subsequent cell release for cultivation and/or gene expression profiling. The MLC Chip with filtration and single-cell sorting unit will be presented along with the novel types of binding proteins for EpCAM and N-Cadherin markers for CTCs on-chip capture. The overall goal is to evaluate the clinical relevance of different CTC phenotypes on early diagnostics of lung adenocarcinoma, correlate their occurrence with the carcinoma stage and progression, divide a population of patients in high/low risk groups, predict diagnosis and finally to adjust a medical treatment for individual patients.

 

GAČR 16-01845S - Partnerská soudržnost a hierarchický rozdíl mezi partnery

Číslo projektu: 16-01845S

Poskytovatel: GAČR

Doba řešení: 2016-2018

Řešitel: Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.

 

GAČR 15-05903S - Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami

Číslo projektu: 15-05903S

Poskytovatel: GAČR

Doba řešení: 2015-2017

Řešitel: Jan Malý, PhD

 

Inovační voucher ÚK 15/SML0933 - „Technologie síťování nanovláken z chitosanu“

Číslo projektu: ÚK 15/SML0933

Doba řešení: 2015

Řešitel: Jan Malý, PhD

 

GAČR 13-06609S, P108 - Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem.

Číslo projektu: 13-06609S

Poskytovatel: GAČR

Doba řešení: 2013-2017

Řešitelé: Jan Malý, PhD, Marcel Štofik, PhD

 

GAČR 13-06989S, P106 - Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury

Číslo projektu: 13-06989S

Poskytovatel: GAČR

Doba řešení: 2013-2015

Řešitelé: Jan Malý, PhD, Marcel Štofik, PhD

 

MŠMT - 7AMB13PL011 - Properties of mesoporous silica and ability to interactions with nucleic acids

Číslo projektu: 7AMB13PL011

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2013-2014

Řešitelé: Jan Malý, PhD