Výzkumné zaměření naší katedry je poměrně široké. Pokrývá jak klasické oblasti (např. zoologie, botanika, mikrobiologie, rostlinné biotechnologie, etologie), tak oblasti výrazně interdisciplinární, přesahující do problematiky materiálových věd či nanotechnologií (biomateriály, nanobiotechnologie). Student má tak možnost si volit z široké palety témat závěrečných prací.

O zaměření, rozsahu a kvalitě výzkumné činnosti svědčí stále se zvyšující objem prostředků získaných na výzkum v posledních několika letech (projekty) a publikace v odborných časopisech s hodnoceným impaktním faktorem (publikace). Pro zájemce o bližší seznámení se s některými tématy jsou k dispozici specializované www stránky (zoologická sekce,  biotechnologická sekce, botanická sekce).

Stěžejní výzkumná témata v posledních letech lze prezentovat v následujících bodech:

 • etologické studie pavouků, výzkum stavby a funkce snovacího aparátu a jejich vztahu k mikroskopické struktuře pavoučích vláken
 • studium fyziologie (zejména kryptobiózy) a ekologie želvušek (kmen Tardigrada)
 • systematická dokumentace chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří
 • etologie volně žijících i domestikovaných zvířat a etologie člověka, fyzická antropologie a etologie primátů
 • ornitologický výzkum
 • výzkum vzniku a struktury půdních biofilmů tvořených spolupracujícími mikroorganismy
 • problematika bioremediací
 • využití modelových ryb Danio rerio v oblasti výzkumu vývojové toxicity nanočástic a cílené dopravy léčiv
 • vývoj polymerních nosičů (tzv. dendrimerů) pro biomedicínské aplikace
 • vývoj mikrofluidních zařízení a biosenzorů pro lékařskou diagnostiku
 • vývoj nanovlákenných materiálů pro filtrace a krytí ran