Laboratoř byla zřízena jako interdisciplinární výukové zázemí pro kurzy katedry geografie, biologie a chemie, zaměřených na výuku environmentálních a ekoetologických metod na PřF UJEP.

Slouží pro výuku geografických, biologických a chemických studijních oborů. Je vybavena zařízením pro terénní odběr vzorků a měření charakteristik abiotického prostředí (horniny, půdy, vzorky vody, mikroklima, geodetické zaměření lokalit) a pro sledování chování organismů v tomto prostředí (etologie živočichů) a dalším zařízením pro laboratorní analýzu získaných dat (řídící PC se softwarem pro analýzu dat z ekoetologické soupravy). Díky interdisciplinárnímu charakteru laboratoře mohou studenti získavat znalosti o interakcích v životním prostředí, které jsou zpravidla za horizontem běžné výuky v dílčím oboru (např. pohyb živočichů v krajině jako faktor dynamiky reliéfu, podmíněnost chování živočichů v krajině mikroklimatem, topografií, fyzikálně-chemickými vlastnostmi vody, půdy, atp.).

Součástí laboratoře je:

  • Totální stanice TOPCON QS3M
  • Sítovací stroj RETSCH AS 200
  • Mobilní meteostanice WS-STD1
  • Laboratorní váhy XS205DU/M
  • Multimetr stolní CyberScan PCD6500
  • Multimetr CyberScan PCD650-TN100IR
  • Systém pro etologické aplikace Observer XT 10
  • Ultrazvuková čistička ELMA S300H
  • Statistický software SPSS
  • Řídící osobní počítač pro SPSS a Observer XT 10

Další podrobnosti jsou dostupné také na stránkách Katedry geografie PřF UJEP a zde.