Dobudování a upgrade RI Nanomateriály pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Druh projektu/dotační titul: MŠMT
Číslo projektu: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821
Řešitel/é: 
Mgr. Jan Malý, Ph.D. (řešitel na UJEP)
Roky řešení: 2016-2020

Popis: Projekt přímo navazuje na program stávající infrastruktury VI NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál VI a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.