Magisterské studium

Jednooborové studium biologie

Navazující magisterský studijní program Biologie navazuje na bakalářský studijní program Biologie realizovaný na PřF UJEP a je rovněž otevřen pro studenty jiných vysokých škol s dokončeným bakalářským vzděláním ve studijním programu Biologie či v příbuzných studijních programech. Jedná se o tzv. akademicky zaměřený program a po jeho absolvování má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v programu Biologie či v programu jemu blízkém na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Jedním z důležitých obecných cílů/poslání tohoto akademického studijního programu je přispět ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných absolventů v ústeckém regionu, který je v tomto ohledu trvale nedostačující. Navazující magisterský studijní program Biologie je koncipován jako studijní program se dvěma specializacemi při zachování převažující společné části studia v obou studijních plánech/specializacích. Toto pojetí umožňuje dosáhnout vyšší míru specializace ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které jsou nutné pro výkon typově odlišných pracovních činností a zaměstnání, a přitom není možné či účelné je dosáhnout v jednom studijním plánu prostou volbou povinně volitelných předmětů. Cíle studia je tedy možné rozdělit na obecné, resp. společné oběma specializacím, a specifické pro jednotlivé specializace.

Obecné cíle studia

Studium dále rozvíjí a navazuje na znalosti a dovednosti v obecně biologických oborech, získaných na bakalářském stupni studia. Jedná se zejména o znalosti a kompetence v oblasti zoologie, botaniky a mikrobiologie odpovídající magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání. Studentům je poskytnut dostatečný prostor pro získání povědomí o současných trendech vývoje biologických oborů, zejména s ohledem na problematiku biotechnologií a jejich pronikání do různorodých oblastí. Jsou nastíněna pozitiva i rizika těchto přístupů a jejich možný dopad na společnost a ŽP. Důležitým cílem je rovněž získat dostatečnou erudici v metodologických postupech využívaných v moderní biologii. Studenti jsou vedeni ke schopnostem využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí, samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací, komunikovat s odborníky z různých oborů, využívat znalostí oboru ve vzdělávacích a osvětových akcích, být v kontaktu s praxí ve studovaném oboru. Jsou rozvíjeny znalosti a schopnosti plánování experimentů, jejich vyhodnocování, statistického zpracování a prezentace do různých forem odborných zpráv. V rámci studia absolvuje student třítýdenní praxi.

Specializace – Aplikovaná biologie a ekologie

Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti aplikované biologie a ekologie. Nad rámec obecných cílů studia dále rozvíjí specifické znalosti z vybraných oblastí botaniky, zoologie, ekologie, etologie a ochrany biodiverzity. Student získá kompetence provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Studium poskytne informace o aktuální problematice ochrany ŽP a biodiverzity a souvisejících etických/společenských/právních otázkách. Specializace je rovněž zacílena na získání zkušeností v metodách terénní výzkumné práce, v metodách analýzy chování živočichů v přirozeném a umělém prostředí. Vede k získání znalostí z aplikované ekologie, biomonitoringu a ochrany přírody a krajiny. Student bude rovněž připraven na uplatnění v profesích, kde se bude denně stýkat s problematikou biologie a chování živočichů (ochrana živočichů, chov) popř. tam, kde bude zprostředkovávat poznatky jiným (výuka, vzdělávání, poradny) a mít předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech. Důležitý akcent je rovněž směrován na seznámení s problematikou ochrany ŽP a biodiverzity v antropogenně ovlivněných územích Ústeckého kraje.

Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Garant: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Možné pracovní pozice:

 • odborný pracovník ve sféře veřejné správy a resortních institucích (specializovaní pracovníci v Agentuře ochrany přírody a krajiny, v orgánech správy národních parků a CHKO, v biologických ústavech i resortních ústavech zemědělského, lesnického a vodohospodářského výzkumu),
 • odborný pracovník v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách,
 • odborný pracovník ve vzdělávacích institucích (centrech a střediscích ekologické výchovy, specializované poradny a vzdělávací střediska),
 • odborný pracovník v zařízeních zaměřených na ochranu a chov živočichů (např. stanice pro hendikepovaná zvířata atp.),
 • v soukromém sektoru zabývajícím se revitalizačními zásahy, chovatelstvím, ekologií atp.,
 • v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum).

Specializace – Experimentální a buněčná biologie

Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti buněčné a experimentální biologie a mají zájem působit zejména v laboratorních provozech zabývajících se analýzou biologických vzorků nejrůznější povahy. Nad rámec obecných cílů studia tato specializace dále rozvíjí specifické znalosti a kompetence z vybraných oblastí molekulární biologie, biochemie a fyziologie buňky (živočišné, rostlinné, bakteriální) a nebuněčných organismů. Velká pozornost je věnována problematice rozvoje biotechnologií a jejich aplikaci v široké škále oborů. Jedním z hlavních cílů studia v této specializaci je dále získání znalostí a praktických dovedností v pokročilých mikroskopických, biofyzikálních, analytických, molekulárně biologických a genetických metodách analýzy biologických vzorků, a to jak na pracovišti PřF UJEP, tak na externích pracovištích (např. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ústavy AVČR). Student bude rovněž schopen využívat ke své práci základní bioinformatické přístupy a databáze. Získá znalosti a kompetence samostatně provádět a vyhodnocovat analýzu biologických vzorků, obsluhovat běžná i specializovaná laboratorní zařízení. Na základě studia odborné literatury bude schopen samostatně naplánovat způsob provedení analýzy, resp. experimentu, provede vyhodnocení a připraví odbornou zprávu. Taktéž bude schopen formulovat výzkumné hypotézy, navrhnout postup a provést jejich ověření s využitím dostupných laboratorních metod. Bude seznámen s problematikou řízení chodu laboratoře a dodržování stanovených norem a předpisů (včetně předpisů o nakládání s GMO, práce s pokusnými zvířaty atp.). Zároveň bude student mít předpoklady dále se vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech.

Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční
Garant: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Možné pracovní pozice:

 • technik, laborant nebo odborný pracovník v laboratořích při zpracování a analýze biologického materiálu (mikrobiologické laboratoře; diagnostické laboratoře; laboratoře zabývající se analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půda) atd.),
 • technik, laborant nebo odborný pracovník ve státní správě (resortní ústavy; hygienické stanice a zdravotní ústavy; analytické, kontrolní a referenční laboratoře; forenzní laboratoře),
 • odborník v průmyslu (v potravinářském průmyslu při ověřování kvality potravin a surovin a jejich nezávadnosti, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, v biotechnologickém průmyslu atp.),
 • v privátních společnostech zabývajících se prodejem a distribucí laboratorního vybavení a reagencií,
 • v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum, ústavy AVČR).

Učitelství biologie pro střední školy

Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Po absolvování tohoto studijního programu student prokazuje široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání, čímž získává ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Projevuje porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů, je schopen sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti, má vědomosti a dovednosti z oblasti organizace práce, jednání s lidmi, dovede uplatňovat pedagogický takt při jednání s rodiči a sociálními partnery školy a zejména při výchovně vzdělávací práci s žáky, čímž vytváří příznivé psychosociální prostředí pro učení. Zároveň, s využitím odborných znalostí, umí student samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické problémy v rámci svého oboru, dokáže uplatňovat obecné didaktické i speciální pedagogické vědomosti a dovednosti umožňující pracovat s žáky odlišného sociokulturního prostředí a s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Je schopen zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení žáků a umí použít některé z výzkumných postupů v daném oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace, díky čemuž je schopen implementovat do reálného edukačního procesu moderní vyučovací trendy a strategie. Umí samostatně řešit náročné situace, je schopen řešit etické a legislativní problémy spojené se vzdělávacím procesem. Dále umí jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce a je motivován k dalšímu vzdělávání ve svém oboru a prohlubování svých pedagogických kompetencí. Je schopen diagnostikovat vědomosti a dovednosti žáků s ohledem na jejich individualitu a na vzdělávací a sociální kontext, má schopnost pedagogického myšlení, rozumí základním pedagogickým problémům a uskutečňuje výchovná rozhodnutí včetně pedagogické a psychologické intervence. Dokáže rozvíjet kritické myšlení žáků a uplatňovat moderní metody ve výuce, je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se podmínkách, provádět didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacích cílů všeobecně vzdělávacího předmětu. V neposlední řadě disponuje také dovednostmi potřebnými k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti.

Délka studia: 2 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.

Možné pracovní pozice:

 • učitel všeobecně-vzdělávacího předmětu biologie na střední nebo základní škole