Bakalářské studium

Jednooborové studium biologie

Je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie a dosažením vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky pro pracovní pozice, kde se vyžaduje erudice v biologických vědách. Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných předmětech, případně v dalších výběrových kurzech.
Realizace studia je motivována patrnou společenskou potřebou biologicky erudovaných pracovníků, kteří mohou působit v laboratořích některých vědecko-výzkumných, zdravotnických, forenzních a dalších pracovišť, v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách, v orgánech státní správy působících na úseku životního prostředí a ochrany přírody, v nevládních ekologicky orientovaných organizacích, v organizacích zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže aj. Kombinovaná forma studia umožňuje zvýšení kvalifikace pracovníkům, kteří dosáhli dosud pouze středoškolského vzdělání a pro jejichž kariérní růst je potřebné vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, avšak prezenční forma studia je pro ně z pracovních či jiných důvodů neuskutečnitelná. Dosavadní akreditované Bc. studium Biologie v kombinované formě rovněž prokazatelně dlouhodobě přispívá ke zlepšení vzdělanostní, kvalifikační a sociálně-profesní struktury obyvatel severočeského regionu, ve kterém se každá z uvedených struktur při různých statistických šetřeních již dlouhodobě jeví v rámci ČR jako velmi problematická.

Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Možné pracovní pozice:

  • samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení,
  • odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací,
  • odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.),
  • odborný pracovník výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).

Biologie pro vzdělávání 

Sdružené bakalářské studium je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie v kombinaci s druhým oborem dle vlastního výběru a dosáhnout tak vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře. Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných oborových předmětech, případně v dalších výběrových kurzech. Součástí studijního plánu jsou rovněž předměty společného základu a volitelný modul pedagogicko-psychologických předmětů.
Realizace studia studijního oboru Biologie (dvouoborové studium) je motivována patrnou společenskou potřebou vysokoškolsky kvalifikovaných a biologicky erudovaných pracovníků, kteří budou dostatečně odborně připravení pro navazující magisterské studium zejména učitelských oborů.

Délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Garant: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.

Možné pracovní pozice:

  • učitel na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií,
  • samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení,
  • odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací,
  • odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.),
  • odborný pracovník výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).