Absolventi a úspěchy

Absolventi

Neučitelské studijní programy

Absolvent získá znalosti a dovednosti v základních biologických oborech a v adekvátní míře též v oborech souvisejících (chemie, fyzika, informatika), a to na úrovni požadované u absolventů bakalářského, respektive magisterského stupně studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatně odbornou laboratorní i terénní práci, (pod vedením) provádět náročné laboratorní experimenty a podílet se tak na vědecko-výzkumné činnosti, je obeznámen s moderními metodami používanými v biologii a je schopen je aplikovat v praxi, je způsobilý ovládat současné technické prostředky (laboratorní přístrojovou techniku, výpočetní techniku a prostředky ICT) a vyrovnávat se s nároky tzv. informační společnosti.

Absolvent se může uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, tj. například jako samostatně pracující laborant, respektive výzkumník v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení, odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.) nebo výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže). Zároveň je dostatečně připraven pro další vzdělávání v navazujících oborech biologického zaměření. Až 90 % našich absolventů úspěšně prošlo přijímacím řízením na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

Učitelské studijní programy

Absolventi bakalářského studia získávají kvalifikaci učitele na druhém stupni základní školy podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kvalifikováni jsou pro přímou pedagogickou činnost ve dvou aprobačních předmětech na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií.

Absolventi magisterského studia získávají kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle § 8 odst. 1 písm. c) téhož zákona získávají též kvalifikaci učitele druhého stupně základní školy. Absolventi se uplatní jako učitelé na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol.

Příklady institucí z odborných kurzů studentů

V průběhu studia absolvují studenti odborné kurzy, a nebo praxi v následujících institucích:

•    Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
•    Zoologická zahrada v Ústí nad Labem
•    Ústavy Akademie věd ČR
•    vybrané ZŠ
•    Oblastní muzeum v Mostě

Úspěchy

Zaměstnanci katedry i její studenti získali během posledních let za jejich vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost níže uvedená ocenění.

Zaměstnanci

2022

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – cena rektora za knihu Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy

2021

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.– cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (2. místo)

2018

Mgr. Jan Malý, Ph.D. – cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. – cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro pracovníka do 35 let

2017

doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. – cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (2. místo)

2016

Mgr. Jan Malý, Ph.D. – cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (1. místo)

2012

Mgr. Jan Malý, Ph.D. a Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. – cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum

2011

RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. – cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (3. místo)

2006

Mgr. Jan Malý, Ph.D. a Mgr. Marcel Štofik – cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (1. místo)

2005

Mgr. Jan Malý – cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (3. místo)

Studenti

2021

Bc. Kamila Novotná Floriančičová (studentka magisterského studijního programu Učitelství biologie a chemie) – cena za nejlepší poster na téma Fylogenetická analýza tubulinů u želvušek, Kostelecké inspirování

Bc. Vojtěch Kasič (student magisterského studijního programu Biologie) – třetí místo od odborné komise a druhé místo od účastníků konference za svůj příspěvek na konferenci České a slovenské etologické společnosti

2019

Mgr. Lukáš Bystrianský (absolvent bakalářského a magisterského studijního programu Biologie) – cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti