Laboratoře

Laboratoř mikrobiologie

Laboratoř mikrobiologie byla vybudována v roce 2013. Je vybavena ke studiu ekologie mikroorganismů (bakterie, houby a rostliny) na úrovni mikrobiologických (izolace, identifikace, purifikace, kultivace), molekulárně genetických (práce s DNA) a optických metod (spektrometrie, různé typy mikroskopií). Zároveň zde probíhá testování antibakteriálních vlastností látek, praktická cvičení v rámci výuky předmětů vyučovaných na katedře a různé experimenty v rámci závěrečných prací a projektů.

Odpovědná osoba: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Místnost: ZV 15/14

Laboratoř fyziologie rostlin

Laboratoř je určená pro práci s rostlinným materiálem (nižší i vyšší rostliny). Je vybavená přístroji pro práci ve sterilním prostředí. Součástí laboratoře je fytotron (kultivační komora).

Odpovědná osoba: Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.

Místnost: ZV 15/8

Přípravna/laboratoř fluorescenční mikroskopie

Menší laboratoř, která slouží jako nezbytný doplněk k laboratoři fyziologie rostlin. Lze zde provést základní molekulárně genetické analýzy (PCR, elektroforéza). Fluorescenční mikroskop pak umožňuje pozorovat vnitřní struktury nejen rostlinných buněk.

Odpovědná osoba: Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.

Místnost: ZV 15/21

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř elektronové mikroskopie je vybavena rastrovacím elektronovým mikroskopem VEGA II LSU firmy TESCAN (CZ):

  • s možností pozorování vzorků detektory SE, BSE, LVSTD a TE
  • ve vysokém i nízkém vakuu
  • součástí mikroskopu je modul pro elektronovou litografii

Odpovědná osoba: Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Místnost: ZV 15/9

Laboratoř fyziologie, antropologie a genetiky člověka

Laboratoř určená pro výuku zejména praktických cvičení. Je vybavená optickými mikroskopy pro pozorování nativních nebo trvalých preparátů, různými anatomickými modely a přístroji (tlakoměr, fonendoskop aj.).

Odpovědná osoba: RNDr. Jan Ipser, CSc.

Místnost: ZV 15/16

Laboratoř zoologie

Standardně vybavená laboratoř pro práci se zoologickým materiálem (především bezobratlí živočichové, např. želvušky).

Odpovědná osoba: Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D.

Místnost: CBEO 99/214

Laboratoř chování člověka a zvířat

Laboratoř je určena pro výukovou i výzkumnou činnost v oblasti antropologie, etologie, sociobiologie, behaviorální ekologie, evoluční psychologie, behaviorální ekonomie, didaktiky, mezioborovou spolupráci na pomezí behaviorálních věd a dalších oborů, aplikované etologie živočichů a aplikované etologie člověka.

Laboratoř disponuje FaceReader softwarem, sloužícím k analýze mimických výrazů obličeje; softwarem Observer XT 14, který je používán k analýze videozáznamu nebo přímého pozorování nebo DAQ systémem pro snímání fyziologických údajů člověka (svalové napětí, vlhkost pokožky atd.).

Odpovědná osoba: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.

Místnost: 

Výukové laboratoře

Tyto laboratoře jsou určeny zejména pro výuku studentů v několika předmětech se zaměřením na optickou mikroskopii preparátů (botanika, zoologie). Jsou vybaveny řadou školních mikroskopů pro individuální práci, binokulárními a invertovanými mikroskopy, technickým zázemím pro přípravu mikroskopických preparátů (např. rotační mikrotomy), didaktickými pomůckami atp.

Místnost: ZV 15/1 (B1), ZV 15/2 (B2), CBEO 99/202