Profil katedry

Současnost

Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně nabízí příjemné prostředí pro studium a výzkumnou práci v řadě klasických biologických oborů i ve vysoce specializovaných vědních disciplínách na rozhraní biologie a fyziky, chemie, medicíny nebo biotechnologií.

V oblasti výuky a vzdělávání i v oblasti vědy a výzkumu spolupracuje katedra s předními tuzemskými pracovišti, například Akademií věd, s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem, a také se řadou zahraničních pracovišť, například Fakultou biologie a ochrany životního prostředí na univerzitě v Lodži nebo Technickou univerzitou v Drážďanech.

Sídlem katedry biologie je areál v ulici Za Válcovnou, jehož součástí je budova s učebnami a laboratořemi, nová budova Centra biologických a enviromentálních oborů (CBEO), Naučný botanický park, fytotron a dva skleníky o celkové rozloze 422 m2.

Výzkumné zaměření katedry je poměrně široké. Pokrývá jak klasické oblasti (např. zoologie, botanika, mikrobiologie, rostlinné biotechnologie, etologie), tak oblasti výrazně interdisciplinární, přesahující do problematiky materiálových věd či nanotechnologií (biomateriály, nanobiotechnologie) a to ve spolupráci s Centrem nanomateriálů a biotechnologií (CENAB).

Stěžejní výzkumná témata v posledních letech:

  • etologické studie pavouků, výzkum stavby a funkce snovacího aparátu a jejich vztahu k mikroskopické struktuře pavoučích vláken (doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.)
  • studium fyziologie (zejména kryptobiózy) a ekologie želvušek – kmen Tardigrada (Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D.)
  • systematická dokumentace chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří (doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.)
  • etologie volně žijících i domestikovaných zvířat a etologie člověka, fyzická antropologie a etologie primátů (doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.)
  • výzkum vzniku a struktury půdních biofilmů tvořených spolupracujícími mikroorganismy (doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.)
  • problematika bioremediací (Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.)
  • morfologie, struktura a vzájemné interakce mikrobiálních organismů žijících volně i v biofilmech (RNDr. Oldřich Benada, CSc.) 

Historie

Historie katedry je úzce spjatá s Pedagogickou fakultou UJEP. Do roku 2004 byla její součástí a vzdělávala studenty učitelských oborů biologie v aprobaci s dalšími přírodovědnými a humanitními obory. V roce 2004 se stala součástí Ústavu přírodních věd a následně od roku 2005 nově založené Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

V současnosti katedra umožňuje studovat bakalářský jednooborový studijní program biologie v prezenční a kombinované formě, bakalářský studijní program učitelská příprava v prezenční a kombinované formě (titul Bc.), magisterský navazující jednooborový studijní program biologie ve dvou specializacích v prezenční formě a magisterský navazující studijní program učitelská příprava v prezenční a kombinované formě studia (titul Mgr.).

Více informací o jednotlivých studijních programech naleznete v záložce uchazeči.