Závěrečné práce

doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Antagonistické mikroorganismy v půdě

doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Tryskovité vývody  (“spigoty”) snovacího ústrojí sklípkanů (Araneae, Mygalomorphae), jejich morfologie a role při produkci hedvábí

Role hedvábí v životě roztočů čeledi Tetranychidae (Acarina)

doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.

Výskyt bílých skvrn v procesu domestikace: krotkost a emoce. (spolupráce s CZU a chovateli)

Výskyt zvěře v blízkosti intravilánu – ověření metodiky (spolupráce s CZU a/nebo OWAD)

doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Populus nigra na Labi mezi Litoměřicemi a státní hranicí

Allium ursinum a jeho šíření v dolním Poohří

RNDr. Oldřich Benada, CSc.

Interakce bakterií Pseudomonas aeruginosa s myceliem hub rodu Aspergillus

Mgr. Lukáš Bystrianský, Ph.D.

Mikrobiální biofilmy – vliv na lidskou společnost a její zájmy

Studium půdních mikročástic vytvořených z půdní organické hmoty – vliv na mikroorganismy a rostliny

Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D.

Kryptobióza želvušek (kmen Tardigrada)/Cryptobiosis in tardigrades (Tardigrada)

Morfologie a funkce zásobních buněk želvušek/Morphology and physiology of storage cells in phylum Tardigrada

Ing. Handrij Härtel, Ph.D.

Vegetační kontrasty v rámci fytogeografických oblastí severních Čech

Význam botanické diverzity severních Čech v kontextu celé ČR

RNDr. Regina Herma, Ph.D. (CENAB)

Role exosomů při vzniku rakoviny

Využití exosomů jako vektorů (cílené doručování léčiv a nukleových kyselin)

Aktuální možnosti genové terapie

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Metoda „dobrých“ otázek : review (BP)

Teorie didaktických situací : review (BP)

Metoda „dobrých“ otázek při výuce přírodopisu a přírodovědy (DP)

Metoda „dobrých“ otázek při výuce biologie (DP)

Teorie didaktických situací ve výuce přírodopisu a přírodovědy (DP)

Teorie didaktických situací ve výuce biologie (DP)

Pedagogická znalost obsahu tématu „fotosyntéza“ (DP)

Koncepty učitelů biologie a přírodovědy o přírodě (DP)

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Využívání modelových organismů ve výuce biologie

Současné možnosti využití metody qRT-PCR v diagnostice rakoviny

Specifické modifikace systému CRISPR/Cas pro využití v molekulární biologii

Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.

Optimalizace podmínek pro semihydroponické pěstování rostliny Miscanthus x giganteus (ve spolupráci s FŽP UJEP)

RNDr. Lenka Němcová, CSc.

Diverzita rzí (Uredinales) v rostlinných společenstvech na vybrané lokalitě v Českém středohoří

Sledování epifytických mechorostů na zvoleném území v severozápadních Čechách

Mgr. Marian Rupert

Membránové efekty steroidních hormonů/Membrane effects of steroid hormones

Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D.

Protinádorová terapie s využitím nanoterapeutik zaměřená na eradikaci kmenových
nádorových buněk

Role galektinů v nádorovém bujení, jejich transport extracelulárními vezikuly a
modulace exprese galektinů glykokonjugáty

Role galektinů v nádorovém bujení, jejich transport extracelulárními vezikuly a
modulace exprese galektinů glykokonjugáty/Cell to cell communication by extracellular vesicles after the application of nanotherapeutics with a focus on the treatment of degenerative and CNS cancers

Eliminace nádorových kmenových buněk s využitím nanogelů nesoucích protinádorová léčiva
a sledování terapeutické účinnosti pomocí exosomů/Eradication of tumor stem cells using nanogels carrying antitumor drugs and monitoring of therapeutic efficacy using exosomes

Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.

Analýza genů kódujících proteiny mikrotubulárního cytoskeletu u vybraných druhů želvušek

Analýza genů kódujících proteiny aktinového cytoskeletu u vybraných druhů želvušek

Optimalizace přípravy vzorků želvušek pro konfokální a light-sheet mikroskopii

Srovnání známých promotorových sekvencí u Drosophila melanogaster a Caenorhabditis elegans a využití získaných poznatků pro identifikaci promotorových sekvencí u želvušek (Tardigrada)

Biologie SARS-CoV-2

Imunita proti SARS-CoV-2

Pro další informace kontaktujte jednotlivé vyučující.

Podrobnosti k obhájeným závěrečným pracím je možné vyhledat v informačním systému STAG (menu Kvalifikační práce).