Biologie a geografie mají staronové vedoucí pracovišť

Na jaře proběhlo výběrové řízení na pozice vedoucích katedry biologie a katedry geografie. Na základě stanoviska komise se jimi od září 2019 stali stávající vedoucí pracovišť, Mgr. Jan Malý, Ph.D. a doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. Ačkoliv za sebou oba mají již minimálně jedno funkční období v této roli, a přispěli tím též k rozvoji obou uvedených kateder, jejich elánu a plánům do dalšího období tento fakt v žádném případě nic neubral.

A jaké vize staronoví vedoucí mají?

Jak uvádí Jan Malý, katedra biologie, stejně jako celá PřF, v současnosti prochází obdobím extenzivního rozvoje infrastruktury. Jedná se o zcela výjimečný, ale zároveň nezbytný krok s ohledem na současné materiální podmínky a plány budoucího rozvoje celé fakulty.  V areálu Za Válcovnou byla dokončena výstavba nové budovy CBEO, skleníku, fytotronu a dovybaveny stávající laboratoře. V následujícím období bude navíc nezbytné hledat finanční zdroje pro rekonstrukci opláštění starší budovy, zabezpečit provoz a maximální využití nových prostor.

Zcela zásadní změna v infrastrukturním zabezpečení nastane v brzké době po přestěhování části katedry, oddělení biotechnologií, do nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů začátkem roku 2020.  A dodává: „Mé rozhodnutí kandidovat na další, již třetí funkční období je dáno zejména pocitem odpovědnosti a osobní angažovaností v plnění řady těchto rozpracovaných úkolů.

Nejedná se však pouze o rozvoj infrastruktury a zázemí katedry a biologických oborů. Jan Malý zmiňuje, že „významnou výzvou v krátkodobém časovém horizontu je zejména nezbytná příprava reakreditací všech stávajících bakalářských a magisterských studijních programů. Jako vedoucí katedry jsem připraven společně s garanty studijních programů vyvinout maximální úsilí pro úspěšnou akreditaci dle nových pravidel, daných novým VŠ zákonem.“ S tím samozřejmě souvisí i zajištění kontinuity personálního zabezpečení výuky. „Mým cílem v nadcházejícím období bude zajistit stabilní vyvážený tým akademiků s garancí dlouhodobé kontinuity všech činností katedry,“ říká v této souvislosti dr. Jan Malý.

Velká část pracovníků katedry biologie je v současnosti zapojená do řešení výzkumných projektů a aktivně participuje na výzkumné činnosti. Vizí Jana Malého je „stejně jako v předchozích funkčních obdobích, tak i v tomto následujícím maximálně podporovat tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů.

Své vize o roli katedry shrnuje dr. Jan Malý takto: „Katedru vidím jako pracoviště vytvářející přátelské, otevřené a tvůrčí prostředí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky. Pracoviště, které se nebojí rozvíjet nové přístupy ve výuce, vědě a výzkumu, s respektem ke kořenům a jádru oboru, tradicím a specifikům regionu,“ a dodává: „katedra je pro mne místem spolupráce, diskuze a hledání inovativních řešení. Více než zařízení pro vzdělávání mas je líhní nových výrazných osobností, které budou formovat náš region po následující generace. Nese svůj díl odpovědnosti za kultivaci veřejného prostoru a regionu, je diskuzní platformou pro jeho udržitelný rozvoj.“

Více naleznete na webových stránkách fakulty.