Projekty na PřF/KBI – FloraLith

FloraLith – Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [historickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor

Řešitel/é: garant projektu doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr. Iva Machová, Ph.D., Ing. Petr Lauterbach, Tereza Haasová
Roky řešení: 2018-2021

Vědečtí pracovníci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s lead partnerem projektu Technickou univerzitou v Drážďanech využívají svých zkušeností k ochraně a obnově biotopů agrárních valů a vypracovávají koncept jejich obnovy a udržení. V pohraničí Krušných hor vznikly v důsledku těžby a zemědělské činnosti významné krajinné prvky, které obsahují jedinečné rostlinné a živočišné druhy. Cílem projektu je snaha o zachování druhové rozmanitosti agrárních valů.

Situační obrázek

V pohraničním regionu Krušných hor vznikly v průběhu 800 let v důsledku těžby a zemědělské činnosti významné krajinné prvky, které obsahují jedinečné rostlinné a živočišné druhy.

V průběhu staletí sbírali rolníci na svých pozemcích kamení, které shromažďovali na hranicích pozemků. Vznikly tak agrární valy, které  sloužily zároveň k ohraničení pozemků. V  průběhu doby zarůstaly dřevinami, které byly těženy. Na osluněných  a suchých plochách se  objevily jedinečné rostlinné druhy, jako např. jabloň lesní (Malus sylvestris), lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus) a celá řada lišejníků. Mezi nimi je řada druhů, které jsou na tzv. červeném seznamu ohrožených druhů rostlin. Také pro hmyz a plazy, jako např. zmije, jsou agrární valy vhodným životním prostředím.

Vedle zemědělství měla na krajinu Krušných hor vliv i hornická činnost. Těžbou a zpracováním kovů vznikla nová, jedinečná stanoviště s půdami s vysokým obsahem kovů. K těmto důním biotopům patří například haldy hlušin, na kterých se postupně vyvinula specifická flóra. Ta patří dle Směrnice Evropské rady o ochraně přírodních stanovišť v rámci celé Evropy k obzvláště chráněným biotopům. Některé mechy a lišejníky na těchto stanovištích s vysokým obsahem kovů, jako paprutka Pohlia tundrae,  jsou právě v Krušných horách ojedinělé a nikde jinde se v Německu nevyskytují. Pro zachování některých druhů rostlin je nutné udržovat otevřené, prosvětlené porosty.

Obsah projektu

Pracovníci katedry botaniky na Technické univerzitě v Drážďanech  ve spolupráci s vědeckými pracovníky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem využijí svých zkušeností k ochraně a obnově biotopů agrárních valů a vypracují  koncept  jejich obnovy a udržení. Česko-německý projekt spolupráce (2018 – 2020), který je podpořen Evropským fondem pro regionální spolupráci, by měl podstatně přispět k zachování biologické rozmanitosti v pohraničním regionu Krušných hor.

Bude zdokumentováno současné rozšíření agrárních valů a jejich porosty, bude sledována populace vybraných druhů rostlin, které patří k nejohroženějším a bude vytvořena  přeshraniční databáze získaných údajů, která v tuto chvíli zcela chybí. Výsledkem projektu bude i vytvoření plánovacích nástrojů pro odborné instituce, které konkrétně podpoří naplnění nadnárodních cílových opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny. Konkrétně budou výsledky projektu použity v lokálních plánech rozvoje pro jejich efektivní a koordinované využití.

Část studie týkající se  biotopů vzniklých hornickou činností bude sloužit také jako další podklad pro žádost o zařazení do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako „Hornické památky Montanregionu Krušné hory-Erzgebirge“.

O výsledcích projektu bude informována i veřejnost. Kromě organizovaných exkurzí budou na téma důlních biotopů a agrárních valů vydány jako výsledek projektu dvě brožury v českém a německém jazyce. Tyto publikace přispějí i ke zlepšení povědomí o jedinečnosti krajiny Krušných hor. Povedou k posílení povědomí obyvatelstva o nutnosti ochrany životního prostředí, jakožto předpokladu pro zachování udržitelného prostředí pro ohrožené organismy i člověka.

Cíle projektu

 • Zjištění stavu vegetace se zaměřením na vybrané druhy;  analýza a současný stav  biotopů agrárních valů na Krušných horách
 • Přeshraniční  konzultace návrhu řešení problémů spojených se zachováním  druhové rozmanitosti agrárních valů a péče o zachování ohrožených druhů rostlin
 • Založení a údržba kultur  vybraných druhů rostlin v botanických zahradách univerzit v Ústí nad Labem a Drážďanech
 • Realizace opatření ke zlepšení stavu  populací vybraných druhů (např. odstraňováním náletových dřevin  a konkurenčních druhů)
 • Informování veřejnosti formou exkurzí, informačních a vzdělávacích akcí, brožur

Oblasti šetření:

 • Čechy: Fojtovice – Adolfov, Kninice a Libouchec, Hora Sv. Kateřiny
 • Sasko: Altenberg – Fürstenwalde, Oelsen, Pöhlberg – Königswalde

Těžba biotopů:

 • Čechy: Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Vrch Mědník; Krupka – Komáří vížka
 • Sasko: Freiberg, Annaberg, vápencové lomy (Walterbruch v Gimmlitztal u Hermsdorf/E., Hammerunterwiesenthal, Lengefeld, Langenberg bei Schwarzenberg

Milníky

Milník 1

 • Získávání a prohlížení stávajících údajů a předzpracování údajů (např. historických map, historických údajů o flóře a vegetaci, míst apod.)
 • Vývoj metody pro průzkum terénu
 • Účast na zahajovacím setkání
 • Upřesnění výběru mapovaných oblastí a mapovaných druhů rostlin
 • Začátek vytváření letáků a domovské stránky

Milník 2

 • Vegetační studie vybraných populací typů biotopů ke zkoumání kamenných hřebenů a těžebních biotopů
 • Další digitální zpracování databází prohlížených v přípravné fázi (historický vývoj jejich distribuce, změny polohy a vegetace, historie užívání)
 • Záznam aktuálního rozšíření vybraných ohrožených cílových druhů specifických pro jednotlivé typy biotopů
 • Digitální zpracování dat (vegetační tabulky, mapy distribuce)
 • Organizace a realizace 4 exkurzí
 • Další prezentace na internetu

Milník 3

 • Hodnocení předchozích opatření
 • Předložení konkrétních návrhů opatření k udržení biotopu
 • Odvození koncepcí ochrany pro vybrané druhy
 • Realizace cílených opatření pro údržbu biotopů a stabilizaci populace na dvou vybraných vzorových územích za pomoci praktických partnerů
 • Analýza historické a současné rozmanitosti krajiny (vývoj distribuce kamenných hřebenů – detekce ztrát)
 • Organizace informační akce a 2 exkurzí a další rozšiřování webových stránek

Milník 4

 • Vizualizace a dokumentace výsledků pro udržitelné využití
 • Předání výsledků projektu
 • Dokončení brožury o těžbě biotopů a kamenných hřebenech
 • Organizace závěrečné akce
 • Dokumentovány jsou příspěvky ke koncepci strategií / opatření na ochranu a regeneraci biotopů, ochranu ohrožených druhů, ochranu biodiverzity a realizaci osvětových aktivit. Dvojjazyčná závěrečná událost se koná za účasti veřejnosti ve větším měřítku. Údaje (údaje o lokalitách, údaje o registraci biotopů, nástroje, plánovací nástroje) jsou integrovány do příslušných administrativních úrovní ve vztahu k opatřením.

Kontakty

Lead Partner
TU Dresden Institut botaniky, ekologie a ochrany přírody
Dr. Frank Müller
Tel.: +49 351 463 33012
E-Mail: frank.mueller@tu-dresden.de

Projektový partner
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, KBI PřF
Doc. Karel Kubát