Úspěšná akreditace na KBI

Máme další důvod k radosti! Návrh navazujícího magisterského studijního programu Biologie, který vychází ze stávajícího studijního programu a dále jej rozvíjí na základě doposud získaných zkušeností, byl úspěšně akreditován na dobu deseti let!

Hlavní inovací je umožnění vyšší míry specializace studentů v rámci dvou studijních plánů: (1) Aplikovaná biologie a ekologie (2) Experimentální a buněčná biologie. Svým konceptem reagujeme na obecný požadavek užší specializace a potřeby získání širší škály teoretických a zejména praktických dovedností a kompetencí pro výkon budoucího zaměstnání. Návrh je zároveň podpořen zpětnou vazbou a doporučeními vyplývajícími z diskuzí s absolventy stávajícího jednooborového studia biologie. Rovněž také reflektuje rychlý rozvoj a profilaci vědecko-výzkumného zaměření katedry v posledních letech, který je podpořen jak personálním rozvojem, tak i intenzivním rozvojem materiálně-technického zázemí financovaného z rozvojových projektů OP VVV.

Dosavadní zkušenost s uplatněním absolventů a požadavek praxe na kompetence, které jsou součástí vzdělávacího procesu, dávají předpoklad širokého uplatnění absolventů nejen v Ústeckém kraji s jeho nízkým podílem absolventů vysokých škol, ale též v dalších regionech.

Tak pojďte studovat, bádat a objevovat k nám!!