Projekt FloraLith – výsledky

Projekt FloraLith – Ochrana a zachování vybraných biotopů vzniklých (historickou) hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor (s registračním číslem 100315445) byl realizován v období 13. 2. 2017 – 30. 6. 2021 v rámci programu INTERREG VA Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 a podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na projektu se podílela Technická univerzita v Drážďanech a Přírodovědecká fakulta s Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Výsledkem projektu jsou nové vědecké poznatky v oblasti biologie a ekologie a rozšíření ohrožených druhů rostlin a jejich biotopů. V rámci projektu byly vytvořeny dvě česko-německé brožury Agrární valy a terasy a Hornické biotopy, jejichž autory jsou doc. Karel Kubát (PřF UJEP), dr. Iva Machová (FŽP UJEP), dr. Frank Müller (TUC), M. Sc. Reinhild Müller (TUC) a M. Sc. Jitka Pollakis (TUC). Dále byla vytvořena mapa výskytu a charakteristik agrárních valů a teras na Krušných horách pro širokou veřejnost, kterou vytvořila dr. Johana Zacharová (FŽP UJEP).