Nové talenty vědy a výzkumu zabodovaly na konferenci UJEP

Konference studentů přírodovědných a technických programů STUDKON patří k tradičním akcím pořádaným na UJEP. Každoročně se zde představují studenti všech ročníků doktorských studií přírodovědecké fakulty (PřF) a fakulty životního prostředí (FŽP) a před publikem složeným z odborníků prezentují výsledky své výzkumné práce. Již pátý ročník konference se uskutečnil v prostorách Kampusu UJEP pod záštitou rektora Martina Baleje.

Konference STUDKON je každoroční pomyslnou závěrečnou zkouškou prezentačních dovedností, schopností komunikovat v anglickém jazyce a samozřejmě především argumentace a obhajoby výsledků výzkumné práce získaných za uplynulý rok studia pro všechny doktorandy FŽP a PřF. To všechno jsou dovednosti nezbytné při přípravě na úspěšnou vědeckou kariéru.

Kromě toho je ale STUDKON i přehlídkou klíčových výzkumných témat těchto fakult, neboť doktorské studium je s probíhajícím výzkumem na univerzitě velmi úzce provázáno a všichni doktorandi pracující společně se zkušenějšími kolegy v týmech zabývajících se řešením reálných problémů a výzev. Tento výzkum navíc často probíhá ve spolupráci v ústavy Akademie věd ČR, dalšími výzkumnými institucemi nebo přímo podniky.

Tento druh práce s našimi studenty doktorských programů považuji za vynikající formu jejich podpory. Rozvíjí totiž spolupráci, vytváří inspirativní prostředí, motivuje k dobrému výsledku a hlavně vytváří perfektní prostředek pro jejich ocenění,“ hodnotí konferenci rektor, doc. Martin Balej.

Témata

Zazněla tak témata z oblasti nanotechnologií, vývoje, charakterizace a aplikace nových materiálů, analytické chemie, technologií pro ochranu životního prostředí včetně environmentálních biotechnologií, biotechnologií pro medicínské aplikace, počítačového modelování ve fyzice a chemii a dalších příbuzných oborů. Vedle studentů zavedených studijních programů se poprvé představila se svým tématem i studentka nového programu Aplikované iontové technologie, který byl otevřen studentům v letošním roce.

STUDKON je i soutěžní

Studenti se v kategoriích ústní a posterová prezentace utkali o Cenu Miroslava Broula, kterou odborná komise udělila třem příspěvkům, jež ji obsahem a úrovní prezentace zaujaly nejvíce. V konkurenci zkušenějších studentů v obou kategoriích obsadily nejvyšší příčku studentky prvního ročníku. Cenu za nejlepší poster si odnesla Michaela Kocholatá, nynější studentka programu Aplikované nanotechnologie a absolventka naší katedry, za představení tématu přípravy rostlinných exosomů, což jsou malé buněčné váčky s potenciálem využití pro cílený transport léčiv. Její disertační práce je součástí širšího výzkumu Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) a naší katedry zaměřeného na studium exosomů z různých zdrojů. Cena udělená za nejlepší ústní prezentaci putovala na FŽP. Získala ji studentka programu Environmentální chemie a technologie Katrien Boonen, která se v rámci svého doktorského výzkumu věnuje tzv. dendrochemii. Ta využívá studia chemických látek a prvků uložených v letokruzích stromů k mapování historického znečištění životního prostředí. Katrien se aktuálně zaměřuje na rtuť, která se vyskytuje v dřevinách v okolí Ústí nad Labem následkem průmyslové činnosti.

Odborné diskuse

Hosty z jiných vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslových podniků zaujala zejména živá a věcná diskuse během přednášek i posterové sekce (tyto odborné části konference se odehrávaly v angličtině). „Tomu jsme věnovali skutečně velkou pozornost. Za moderátory sekcí byli vybráni lidé s perfektní znalostí angličtiny včetně rodilých mluvčí.  Ukázalo se, že řada studentů za nimi nikterak nezaostávala. V tom vidím velký pokrok oproti ještě nedávné minulosti způsobený tím, že doktorandi se s angličtinou setkávají prakticky během celého roku a nejen na seminářích – ostatně, mezi vítězi soutěže jsou dva cizinci pracující v laboratořích FŽP, pro které je angličtina pracovním jazykem,“ konstatoval prof. Pavel Janoš, jeden z organizátorů konference.

Etika ve vědě

Každý rok provází konferenci STUDKON téma spojené s doktorským studiem či vědou obecně. Letos jím byl velmi aktuální problém etiky ve vědě. Pozvání přijal prof. Petr Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, který v rámci své přednášky o „akademických hrdelních zločinech“ představil posluchačům mediálně sledované i méně známé kauzy plagiatorství a manipulace s výzkumnými daty. Zároveň si mohli účastníci konference vyzkoušet své detektivní schopnosti při odhalování těchto „zfalšovaných“ výsledků na několika příkladech.

„Kromě vysoké úrovně studentských prací hosté opakovaně vyzdvihují i atmosféru následného společenského programu akce, který je neméně důležitou součástí. Právě tam totiž vznikají ty nejlepší myšlenky, nápady a spolupráce napříč institucemi a obory,“ dodává prof. Janoš.

Další informace jsou k dispozici na webu konference STUDKON v anglickém jazyce.