Promoce čeká 71 absolventů naší fakulty. Gratulujeme!

Na přelomu června a července získá vysokoškolský titul na 900 čerstvých absolventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 se promoční ceremoniály vracejí do zaběhnutých kolejí a slavnostní okamžik převzetí vysokoškolského titulu si může vychutnat kromě promujícího také celá jeho rodina. 

 Nejméně 857* mladých lidí má před sebou svůj promoční den na ústecké univerzitě. V průběhu 8 dnů proběhne na 19 slavnostních promocí absolventů osmi fakult UJEP. Dne 21. 6. 2022 si jako první letošní převezmou diplomy absolventi fakulty sociálně ekonomické, dne 23. 6. se k nim připojí absolventi z fakulty filozofické. Den na to, 24. 6., odpromují absolventi fakulty životního prostředí, 29. 6. fakulty přírodovědecké a 30. 6. fakult strojního inženýrství a umění a designu. Ve dnech 4. a 7. 7. 2022, jako poslední na UJEP, převezmou diplomy čerství absolventi pedagogické fakulty.

Absolventi Fakulty zdravotnických studií UJEP si pro svůj diplom přijdou již do nové budovy fakulty v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v září/říjnu 2022 po jejím slavnostním otevření.

Za promoční „svatostánky“ si fakulty již tradičně vybírají osvědčené reprezentativní prostory na univerzitě i ve městě. Nejčastěji míří studenti pro absolventské diplomy na svoji alma mater, do Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP, pedagogická fakulta a fakulta sociálně ekonomická využívají slavnostní prostory Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem a fakulta umění a designu Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. K promočnímu slavnostnímu aktu se letos dostaví absolventi bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů:

fakulta sociálně ekonomická (FSE)                  151 promujících

fakulta strojního inženýrství (FSI)                     42 promujících* (předpoklad)

fakulta umění a designu (FUD)                         83 promujících

fakulta zdravotnických studií (FZS)                   131 promujících

fakulta životního prostředí (FŽP)                      61 promujících

filozofická fakulta (FF)                                      53 promujících

pedagogická fakulta (PF)                                 306 promujících

přírodovědecká fakulta (PřF)                            71 promujících

Mezi promujícími budou letos poprvé také dvě absolventky doktorského studijního oboru Německá literatura na Filozofické fakultě UJEP. Jejich promoce proběhne dne 23. 6. 2022 od 12:00 h v Kostele Sv. Floriána,“ říká prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Obecné informace o promocích, jejich významu a průběhu

Ceremoniál promoce je slavnostní obřad předávání diplomu s udělováním akademických nebo vědeckých titulů, který bývá spojen s řádným ukončením vysokoškolského studia. Jedná se vždy o slavnostní společenskou událost veřejné povahy, které se zúčastní na jedné straně ti, kteří jsou promováni, dále akademičtí funkcionáři (rektorděkanprorektoři, promotor, pedel apod.) příslušné školy a v neposlední řadě pak veřejnost – příbuzní a známí promovaných osob.

 Vzhledem ke slavnostní povaze události se promoce vždy provádí ve vhodných společenských prostorách. Pokud má příslušná vysoká škola prostory vlastní, nazývají se obvykle aulami. Pokud vysoká škola vlastní vhodné prostory pro konání promocí k dispozici nemá, užívá jiné veřejné společenské síně. Mimořádnosti slavnostní situace odpovídá i sváteční oblečení nejen promujících, ale i hostů.

 

 Ceremoniál promocí je po celá dlouhá léta jen málo pozměňovaný, má určitá pravidla a zvyklosti:

– Ceremoniál nezačne bez akademických funkcionářů: rektora, prorektorů, děkanů, profesorů pedagogů, kteří jsou oblečeni v talárech – tj. ve slavnostním oblečení, které náleží zastávané funkci.

– Jsou-li všichni na svých místech, jako první promluví děkan. Ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci.

– Rektor nebo děkan vysloví souhlas s udělením titulu absolventům.

– Promotor čte slib, který pak absolventi stvrdí slovem „slibuji“ a přiložením dvou prstů na žezlo fakulty/univerzity v rukou pedela.

– Poté promotor nebo děkan předávají diplomy absolventům.

– Zástupce promovaných absolventů zpravidla ještě přednese děkovný projev.

– Když je slavnostní akt u konce, akademičtí funkcionáři odchází v opačném pořadí, než přicházeli. První tedy odchází rektor, poslední absolventi.

 

* V den vydání tiskové zprávy má ještě před sebou státní závěrečné zkoušky 41 studentů Fakulty strojního inženýrství UJEP.

Příloha: Přehled promocí jednotlivých fakult UJEP v roce 2022