Důležité: Závěry PřF UJEP k využívání nástrojů AI studenty

Na základě široké diskuse napříč součástmi naší fakulty jsme dospěli k závěru, že je nemožné s jistotou rozlišovat mezi již ustálenými, běžně akceptovanými a novějšími, pokročilejšími nástroji umělé inteligence, a to zejména v kontextu hodnocení míry jejich vlivu na samostatnou práci studentů. Stejně tak není možné stanovit ostrou hranici mezi jejich přípustným a nepřípustným využitím.

Vzhledem k těmto zjištěním a k absenci spolehlivých kontrolních mechanismů jsme se rozhodli zcela ustoupit od zavedení formálních regulací a pravidel pro využívání těchto nástrojů studenty. Namísto toho se budeme soustředit na důkladné proškolení studentů i pracovníků v používání těchto nástrojů s ohledem na rizika, která s jejich využíváním souvisí, a s důrazem na dodržování akademických zásad a etických principů. V této souvislosti se pokusíme vytvořit Etický kodex pro samostatnou studentskou práci a při hodnocení těchto prací se o to intenzivněji zaměříme na míru porozumění problematice, která je cílem samostatné práce. Rovněž se budeme věnovat zlepšování odborných kompetencí akademických pracovníků v oblasti metodiky hodnocení studentských výstupů.

Vybrané body k nástrojům AI do připravovaného Etického kodexu:

  • Transparentnost: Při použití nástrojů AI pro samostatnou práci se studentům doporučuje uvádět všechny použité zdroje a technologie, aby poskytli úplný kontext své práce.
  • Řádná kontrola: Studenti by měli pečlivě kontrolovat a kriticky hodnotit informace získané prostřednictvím AI, aby zajistili jejich spolehlivost, přesnost a relevantnost v kontextu jejich akademické práce. Vyučující se ve zvýšené míře budou při hodnocení studentských výstupů zaměřovat na prokázání jednoznačné znalosti tématu, dostatečně hlubokého porozumění problematice a schopnosti vést kvalitní tematickou diskusi.
  • Minimalizace závislosti na AI: Studenti by se měli snažit využívat nástroje AI jen jako doplňkový prostředek pro podporu vlastní kreativity, myšlení a schopnosti řešit problémy a zároveň tyto nástroje vhodně kombinovat s vlastními znalostmi získanými během studia. Studenti by se také měli průběžně aktivně vzdělávat o možnostech a omezeních nástrojů AI, aby byli schopni rozpoznat situace, ve kterých je jejich použití vhodné a kdy může být v rozporu s akademickými zásadami.
  • Spolupráce s pedagogy: Studenti by měli být otevření a upřímní v komunikaci s pedagogy ohledně používání AI nástrojů při studentské práci a spolupracovat na zajištění souladu s akademickými zásadami a etickými normami.