U21 – Kvalitní infrastruktura (U21-KI)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2017-2022

Objem finančních prostředků: 412 728 000kč

Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc (řešitel za PřF), Mgr. Jan Malý, Ph.D. (řešitel za KBI)

Anotace: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu “Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce” (U21).